Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

‘xã hội học’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Từ vựng về ” Xã hội học”

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” xã hội học “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ xã hội học, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ xã hội học trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Bà kết hôn với nhà xã hội học Richard Sennett.

She is married to sociologist Richard Sennett .

2. Tôi là Oh Ha Ni, đến từ khoa Xã hội học.

I am Oh Ha Ni from the social studies department .

3. Fromm nhận bằng tiến sĩ về xã hội học tại Heidelberg năm 1922.

Fromm received his PhD in sociology from Heidelberg in 1922 .

4. Những nhà tâm lý xã hội học như tôi đã đến và nói rằng:

Social psychologists like me come along and say ,

5. Dữ liệu từ các nhà tâm lý và xã hội học khá là thuyết phục.

Data from psychologists and sociologists are quite persuasive here .

6. Xã hội học và Shakespeare, bóng đá và khoa học, đều là “nội dung tiêu dùng” cả.

Sociology and Shakespeare and soccer and science, all of these are ” content. “

7. Định nghĩa xã hội học trên cơ sở ý tưởng của Pierre Bourdieu về các “lĩnh vực”.

The sociological definition is based on Bourdieu’s idea of fields .

8. Khái niệm “cuồng giáo” theo phân loại xã hội học đã được giới thiệu vào năm 1932 bởi nhà xã hội học người Mỹ Howard P. Becker, như là một sự mở rộng của việc phân loại các giáo hội của nhà thần học Đức Ernst Troeltsch.

The concept of a ” cult ” as a sociological classification was introduced in 1932 by American sociologist Howard P. Becker as an expansion of German theologian Ernst Troeltsch’s church – sect typology .

9. Ông tham gia vào bài phê bình xã hội học của neo-Kantian chỉ trích giới hạn của nhận thức con người.

His sociology engaged in a neo-Kantian critique of the limits of human perception .
10. GSA, tổ chức triển khai sinh viên chính thức của trường, thường tổ chức triển khai những sự kiện xã hội, học thuật và nghề nghiệp .
The GSA, the school’s official student organization, frequently organizes social, academic, and career-related events .

11. Bà được nhận vào Đại học Nairobi, nơi bà tốt nghiệp Cử nhân Văn học (BA) về Kinh tế và Xã hội học.

She was admitted to the University of Nairobi, where she graduated with a Bachelor of Arts ( BA ) in Economics and Sociology .

12. Năm 1973, Stein tốt nghiệp hạng ưu từ Đại học Harvard, nơi cô nghiên cứu tâm lý học, xã hội học và nhân học.

In 1973, Stein graduated magna cum laude from Harvard College, where she studied psychology, sociology, and anthropology .

13. Một số nhà xã hội học cảm thấy đó là sự khép kín như tằm đóng kén, khi chúng ta đang tách khỏi cộng đồng.

And some sociologists actually feel that it’s a closure, it’s a cocooning, that we’re disengaging from the public .

14. Khi còn ở đó, tôi gặp 2 đồng nghiệp dày kinh nghiệm cũng là những nhà nghiên cứu, nhà nhân chủng học và xã hội học.

While I was there, I met two experienced correctional workers who were also researchers, an anthropologist and a sociologist .

15. Người Kitô hữu gốc Do Thái — một thuật ngữ hiện đại thường được thấy trong các văn bản về xã hội học và nhân khẩu học.

Christian Jews — a modern term which is frequently encountered in texts dealing with sociology and demographics.

16. Một giáo sư ngành xã hội học cho biết khi vợ chồng không toàn tâm toàn ý với nhau thì sự phản bội rất dễ nảy sinh.

Professor of Sociology Gabriella Turnaturi explains that alternating “ between being fully present in a relationship and not being fully present is where betrayal finds its niche. ”

17. Các nhà kinh tế học, xã hội học, triết học đạo đức đã hiểu điều đó, và chúng tôi đang chủ động tìm kiếm các sự hợp tác.

Economists, sociologists, moral philosophers have understood that, and we are actively looking for collaboration .

18. Kinh-thánh căn cứ vững chắc trên những sự kiện có thể xác nhận được—những thực tế lịch sử, khảo cổ học, khoa học và xã hội học.

It is firmly grounded in verifiable facts — historical, archaeological, scientific, and sociological realities .

19. Nó dẫn tới, trong trường hợp xấu nhất theo phân tích của một nhà xã hội học giống như Emil Durkheim, nó dẫn tới mức độ tự tử cao.

It leads, in the worst cases — in the analysis of a sociologist like Emil Durkheim — it leads to increased rates of suicide .

20. Sự tương tác vững chắc phân biệt xã hội từ một tập hợp đơn giản của các cá thể, hiện tượng thứ hai cấu thành không có đối tượng xã hội học.

Solidary interaction distinguishes society from a simple gathering of individuals, the latter phenomenon constituting no sociological object .

21. Tác phẩm của bà chủ yếu hướng đến việc quảng bá văn hóa, mỹ thuật tạo hình của người Honduras và nghiên cứu xã hội học về phụ nữ ở đất nước bà.

Her work is mainly oriented to the promotion of culture, the Honduran plastic arts and the sociological study of women in her country .

22. Nhà xã hội học người Pháp là Edgar Morin đã nói: “Người ta bắt đầu nghi ngờ mọi nền tảng của giá trị đạo đức—Thượng Đế, thiên nhiên, quê hương, lịch sử, lẽ phải…

French sociologist Edgar Morin stated : “ All the foundations upon which morals are based — God, nature, homeland, history, reason — have lost their unquestionable nature. .. .

23. STAAR đánh giá kiến thức của học sinh về đọc, viết, toán học, khoa học, và xã hội học theo tiêu chuẩn giáo dục Texas và Đạo luật Không trẻ nào bị bỏ lại sau.

STAAR assess students ‘ attainment of reading, writing, mathematics, science, and social studies skills required under Texas education standards and the No Child Left Behind Act .

24. Tác phẩm của ông cũng đã ảnh hưởng đến xã hội học, lý thuyết phê bình, lý thuyết hậu thuộc địa, phê bình văn học, và vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến các ngành này.

His work has also influenced sociology, critical theory, post-colonial theory, and literary studies, and continues to influence these disciplines .

25. 28, không 3, trang 506-557 ^ a ă â Cadbury, E. 1914 ‘Một số nguyên tắc của tổ chức công nghiệp: Trường hợp và chống lại quản lý khoa học’, Tạp chí Xã hội học, tập.

28, no. 3, pp. 506 – 557 Cadbury, E. 1914 ‘ Some Principles of Industrial Organization : The Case For and Against Scientific Management ’, Sociological Review, vol .

26. Nhà xã hội học Immanuel Wallerstein đã thể hiện một quan điểm ít lạc quan hơn, cho rằng sự chấm dứt của Chiến tranh Lạnh là một tiền đề cho sự tan vỡ của Hoà bình kiểu Mỹ.

Sociologist Immanuel Wallerstein expresses a less triumphalist view, arguing that the end of the Cold War is a prelude to the breakdown of Pax Americana .

27. Bà dạy những môn này tại các trường học Nigeria và sau đó bà trở thành Trưởng khoa Tiếng Anh và Xã hội học và Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Quốc gia, Yaba.

She taught these subjects in Nigerian schools, and later became Head of the Department of English and Social Studies and Vice-Principal at the National Technical Teachers ‘ College, Yaba .

28. Ông đã có vinh dự trở thành giáo sư người Mỹ đầu tiên giảng dạy khóa học có tên Xã hội học, hồi đó không có sự phân biệt giữa các ngành khoa học xã hội như bây giờ.

He has the distinction of being the first American professor to teach a course called Sociology, and in those days, there wasn’t the distinction between the social sciences that there is now .

29. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2016. ^ Manh mối cho những kẻ giết người hàng loạt: Hậu trường sâu thẳm, Arsenal ẩn giấu, Sự phấn khích của Clandestine, Randall Collins, Con mắt xã hội học, ngày 1 tháng 9 năm 2012 ^ Kluger, Jeffrey (ngày 19 tháng 4 năm 2007).

Clues to Mass Rampage Killers : Deep Backstage, Hidden Arsenal, Clandestine Excitement, Randall Collins, The Sociological Eye, September 1, 2012 Kluger, Jeffrey ( April 19, 2007 ) .

30. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi đam mê cái gì, và đó là cả một chuỗi những thứ chúng tôi chưa từng thấy ai biểu diễn trước đây, như là mỹ thuật, văn hoá đại chúng, công nghệ, xã hội học, rồi thì nhân học, bộ gõ, hài kịch và sau là niềm vui của bạn.

But we knew what we were passionate about, and it was a whole series of things that we had never seen onstage before, things like art and pop culture and technology and sociology and anthropology and percussion and comedy and following your bliss .

Xem thêm: Điểm chuẩn trường Đại học Luật TPHCM năm 2022 2021 2020

Tin liên quan

Học phí Đại học tăng và câu chuyện “liệu cơm gắp mắm”

khoikhxh

Ngành Quan hệ quốc tế – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoikhxh

Đà Nẵng: Phụ huynh trường ngoài công lập bức xúc vì học phí học trực tuyến

khoikhxh

Leave a Comment