Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Khái quát lịch sử ngân hàng Việt Nam qua các thời kỳ

I. Hoạt động tài chính, tiền tệ thời kỳ 1945 – 1954

Ảnh minh họa

Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, ngày 2/9/1945, quản trị Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay từ những ngày đầu, chính quyền sở tại non trẻ của giai cấp công nông đã phải ứng phó với những thử thách lớn : vừa xử lý những yếu tố cấp bách của đời sống nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm năng của chính quyền sở tại, vừa phải chống lại hành vi chống phá của thực dân Pháp và những thế lực phản động.

Tháng 12/1946, hưởng ứng lời lôi kéo của Hồ Chủ Tịch, toàn nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.

Trong khói lửa chiến tranh, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhanh chóng thiết lập được một nền tiền tệ độc lập, tự chủ, tạo thế đứng vững chắc trên mặt trận tài chính – tiền tệ, sử dụng tiền tệ làm công cụ phục vụ đắc lực công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Đặc biệt, sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ngày 6/5/1951 là bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển hệ thống tiền tệ – ngân hàng Việt Nam.

Hoạt động của Ngân hàng Quốc gia trong thời kỳ này đã góp thêm phần rất quan trọng củng cố mạng lưới hệ thống tiền tệ độc lập, tự chủ của quốc gia, tăng trưởng sản xuất, lưu thông sản phẩm & hàng hóa, tăng cường lực lượng kinh tế tài chính quốc doanh, ship hàng cuộc kháng chiến chống Pháp.

1. Giai đoạn 1945 – 1951

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, tình hình kinh tế tài chính – tiền tệ của chính quyền sở tại cách mạng gặp vô vàn khó khăn vất vả : Kho bạc chỉ còn hơn 1,25 triệu đồng Đông Dương, trong đó 50% là tiền rách nát ; Ngân hàng Đông Dương vẫn nằm trong tay tư bản thực dân và luôn tìm cách phá hoại ta về kinh tế tài chính, tiền tệ ; những nguồn thu ngân sách quá rất ít so với nhu yếu tiêu tốn của chính quyền sở tại …

Trước tình hình đó, nhà nước đã lôi kéo nhân dân quyên góp kinh tế tài chính dưới những hình thức như “ Quỹ độc lập ”, “ Tuần lễ vàng ”, đồng thời nhanh lẹ chuẩn bị sẵn sàng phát hành tiền. Để tương thích với nhu yếu của nền kinh tế tài chính kháng chiến, nhà nước cho xây dựng 3 khu vực tiền tệ và được cho phép phát hành những đồng tiền khu vực.

Nhiều giải pháp đã được vận dụng để tạo nguồn thu cho ngân sách, như : phát hành Công phiếu kháng chiến, Công trái vương quốc …

Ngày 3/2/1947, Nha tín dụng thanh toán sản xuất, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán tiên phong ở nước ta được xây dựng với trách nhiệm giúp vốn cho nhân dân tăng trưởng sản xuất, hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn, làm hậu thuẫn cho chủ trương giảm tức và hướng dẫn nhân dân đi vào con đường làm ăn tập thể.

2. Thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II ( tháng 2/1951 ) đề ra chủ trương, chủ trương mới về kinh tế tài chính – kinh tế tài chính, trong đó chỉ rõ : Chính sách kinh tế tài chính phải phối hợp ngặt nghèo với chủ trương kinh tế tài chính ; xây dựng Ngân hàng Quốc gia, phát hành đồng bạc mới để không thay đổi tiền tệ, nâng cấp cải tiến chính sách tín dụng thanh toán.

Thực hiện chủ trương đó, ngày 6/5/1951, tại hang Bòng thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, quản trị Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15 – SL xây dựng Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, với những trách nhiệm hầu hết là : Quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức triển khai lưu thông tiền tệ ; quản trị Kho bạc Nhà nước ; kêu gọi vốn và cho vay Giao hàng sản xuất, lưu thông sản phẩm & hàng hóa ; quản trị hoạt động giải trí kim dung bằng giải pháp hành chính ; quản trị ngoại hối và đấu tranh tiền tệ với địch.

Hệ thống tổ chức triển khai của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam gồm Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng liên khu và ngân hàng tỉnh, thành phố. Trụ sở tiên phong của Ngân hàng Quốc gia đặt tại xã Đầm Hồng, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

II. Hoạt động ngân hàng thời kỳ 1954 – 1975

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ ( 20/7/1954 ), 2 miền Nam – Bắc trong thời điểm tạm thời bị chia cắt. Đảng ta xác lập đường lối chung của Cách mạng Việt Nam trong tiến trình này là triển khai đồng thời hai trách nhiệm kế hoạch : thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực thi cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Chức năng, trách nhiệm và tổ chức triển khai cỗ máy của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từng bước được hoàn thành xong để tương thích với nhu yếu của trách nhiệm cách mạng.

Hoạt động của Ngân hàng Quốc gia trong thời kỳ này tập trung chuyên sâu vào việc tăng cường quản trị, điều hoà lưu thông tiền tệ theo những nguyên tắc quản trị kinh tế tài chính, kinh tế tài chính XHCN ; kiến thiết xây dựng và triển khai xong chính sách tín dụng thanh toán hướng vào ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính quốc doanh và kinh tế tài chính tập thể ; lan rộng ra khoanh vùng phạm vi và nâng cấp cải tiến nhiệm vụ thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt, thiết lập vai trò ngân hàng là TT thanh toán giao dịch của nền kinh tế tài chính ; lan rộng ra quan hệ thanh toán giao dịch và tín dụng thanh toán quốc tế ; triển khai chính sách Nhà nước độc quyền quản trị ngoại hối …

Cũng trong thời kỳ này, thực thi chỉ huy của Bộ Chính trị, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng những đơn vị chức năng đặc biệt quan trọng mang bí số B29 và N2683 với trách nhiệm nhận và luân chuyển những khoản viện trợ của bè bạn trên quốc tế từ miền Bắc vào mặt trận miền Nam, Giao hàng cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất quốc gia.

1. Giai đoạn 1954 – 1964

Hòa bình lập lại, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam tiến hành tịch thu tiền địch ở vùng mới giải phóng, thiết lập thị trường tiền tệ thống nhất trên Miền Bắc. Mạng lưới ngân hàng được lan rộng ra tới những huyện, Q., thị xã ; đội ngũ cán bộ được tăng cường, nâng cao trình độ. Ngày 26/10/1961, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hoạt động tín dụng thanh toán được tăng cường để cung ứng nhu yếu Phục hồi kinh tế tài chính, ship hàng nhu yếu hợp tác hóa và tăng cường sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tăng trưởng kinh tế tài chính quốc doanh.

Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều nâng cấp cải tiến trong công tác làm việc giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, lan rộng ra quan hệ giao dịch thanh toán đến hầu hết những nhà máy sản xuất, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cơ quan của nhà nước ; tập trung chuyên sâu quản trị và tăng nhanh những nguồn thu ngoại hối để phân phối nhu yếu thiết kế nước nhà.

Cũng trong quá trình này, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được xây dựng và đi vào hoạt động giải trí. Đến cuối năm 1964, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quan hệ hợp tác với 265 ngân hàng tại 41 nước trên quốc tế.

2. Giai đoạn 1965 – 1975

Đây là thời kỳ Mỹ lan rộng ra cuộc chiến tranh ra miền Bắc, chiến sự diễn ra rất ác liệt, mọi hoạt động giải trí của Ngân hàng Nhà nước phải chuyển hướng để tương thích với thực trạng thời chiến.

Ngân hàng Nhà nước đã nâng cấp cải tiến và lan rộng ra những quan hệ tín dụng thanh toán, thanh toán giao dịch, quản trị tiền mặt, quản trị quỹ ngân sách nhà nước, giúp những nhà máy sản xuất sơ tán và phân tán sản xuất, tăng cường sản xuất kinh doanh thương mại ; liên tục tăng nhanh tín dụng thanh toán ngân hàng ship hàng tăng trưởng kinh tế tài chính quốc doanh, kinh tế tài chính tập thể ; tích cực khai thác những nguồn ngoại tệ cho Nhà nước, bảo vệ giao dịch thanh toán quốc tế thông suốt, cung ứng nhu yếu sản xuất, chiến đấu và đời sống.

Tỷ lệ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong thời kỳ này đạt trung bình 85,5 % tổng mức chu chuyển tiền tệ qua quỹ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đã cử hàng trăm cán bộ vào giúp nhà nước cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiến thiết xây dựng nền kinh tế tài chính – tiền tệ, đấu tranh với địch trên mặt trận kinh tế tài chính, kinh tế tài chính ; tiến hành trào lưu tiết kiệm chi phí, góp sức người, sức của kiến thiết xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến.

2.1. Hệ thống Kinh Tài của Trung ương Cục Miền Nam

Trong thời kỳ 1965 – 1975, công tác làm việc kinh tế tài chính – kinh tế tài chính ở vùng miền Nam giải phóng do mạng lưới hệ thống những cơ quan Đảng đảm nhiệm ( gọi là Ban Kinh – Tài ). Hoạt động của cỗ máy Kinh – Tài miền Nam đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị.

Nhiệm vụ của cỗ máy này là tổ chức triển khai những đoàn thể giải phóng đi hoạt động quần chúng giúp sức lương thực, tiền tài cho cách mạng, đảm nhiệm nguồn viện trợ của miền Bắc, người việt sinh sống ở nước ngoài ở quốc tế và của bạn hữu quốc tế ; tổ chức triển khai đời sống cho cán bộ và dân cư ở vùng giải phóng.

2.2. Quỹ Đặc biệt (B29) và Ban Tài chính đặc biệt (N2683) – đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Để tiếp nhận và chuyển các khoản ngoại tệ do bạn bè quốc tế chi viện cho chiến trường Miền Nam, năm 1965, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập một tổ chức chuyên trách nghiệp vụ thanh toán đặc biệt tại Cục Ngoại hối – Ngân hàng Ngoại thương, với danh nghĩa là phòng B29 hay “Quỹ đặc biệt”.

Ở miền Nam, Ban Tài chính đặc biệt quan trọng thường trực Trung ương Cục miền Nam với những bí số D270, N2683 cũng được xây dựng với trách nhiệm tiếp đón chi viện của Trung ương ; tổ chức triển khai cất giữ, dữ gìn và bảo vệ tiền để Giao hàng vĩnh viễn cho cuộc kháng chiến. Với những thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc, tháng 6/2009, N2683 và B29 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng thương hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

III. Hoạt động ngân hàng thời kỳ 1975 – 1985

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nước ta bước sang một thời kỳ mới : thời kỳ hoà bình, độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chủ trương để Phục hồi và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội sau cuộc chiến tranh.

Ngành Ngân hàng đã khẩn trương tiếp quản và tái tạo mạng lưới hệ thống ngân hàng của chính sách cũ ở miền Nam, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống ngân hàng mới của chính quyền sở tại cách mạng, thực thi thống nhất tiền tệ trong cả nước ; phát hành và thực thi nhiều giải pháp về tiền tệ, tín dụng thanh toán, quản trị ngoại hối, giao dịch thanh toán để góp thêm phần không thay đổi tình hình kinh tế tài chính và lưu thông tiền tệ, phân phối nhu yếu vốn và tiền mặt cho sản xuất, quốc phòng, bảo mật an ninh và đời sống kinh tế tài chính – xã hội ; lan rộng ra hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp sức của bạn hữu quốc tế cho công cuộc tái thiết quốc gia.

Tuy đạt được một số ít hiệu quả tích cực trong Phục hồi và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, tuy nhiên do hậu quả của cuộc chiến tranh lê dài, cộng với việc duy trì quá lâu chính sách kế hoạch hóa tập trung chuyên sâu đã khiến kinh tế tài chính nước ta rơi vào thực trạng suy thoái và khủng hoảng nặng nề, bội chi ngân sách ở mức cao trong nhiều năm, lạm phát kinh tế có lúc ở mức 3 số lượng, hoạt động giải trí sản xuất, lưu thông phân phối và đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn vất vả.

1. Thống nhất hệ thống tiền tệ, ngân hàng cả nước

Để vô hiệu đồng tiền của chính quyền sở tại Hồ Chí Minh ra khỏi đời sống kinh tế tài chính xã hội thống nhất tiền tệ trong cả nước, Bộ Chính trị quyết định hành động phát hành đồng xu tiền ngân hàng Việt Nam ở miền Nam, thu đổi đồng xu tiền của chính sách Hồ Chí Minh. Đợt thu đổi diễn ra từ ngày 22/9/1975 đến ngày 30/9/1975 với tỷ suất 1 đồng xu tiền ngân hàng Việt Nam mới bằng 500 đồng tiền của chính quyền sở tại Sài gòn cũ.

Sau khi đổi tiền, Việt Nam hình thành hai khu vực lưu hành tiền tệ : tiền ở miền Bắc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, tiền ở miền Nam do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam của nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phát hành. Hai đồng xu tiền đều là giấy bạc của Ngân hàng Nhà nước ship hàng thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước.

2. Giai đoạn 1976 – 1980

Thực hiện chủ trương nâng cấp cải tiến và lan rộng ra tín dụng thanh toán ngân hàng theo Quyết định 32 / CP ngày 11/2/1977 của Hội đồng nhà nước, Tổng giám đốc NHNN đã phát hành Thể lệ cho vay vốn lưu động và lao lý về cho vay góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản so với những nhà máy sản xuất quốc doanh.

Hoạt động tín dụng thanh toán bước vào thời kỳ nâng cấp cải tiến can đảm và mạnh mẽ và lan rộng ra những loại cho vay, trước hết là so với khu vực kinh tế tài chính quốc doanh. Hệ thống thanh toán giao dịch thống nhất trong cả nước được thiết lập ; thực trạng nợ công dây dưa giữa những doanh nghiệp, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được xử lý đáng kể. Quan hệ tín dụng thanh toán và giao dịch thanh toán quốc tế với những nước XHCN được tăng cường.

Tháng 5/1977, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia Ngân hàng Đầu tư quốc tế ( MIB ), Ngân hàng hợp tác kinh tế tài chính quốc tế ( MBES ). Để thống nhất tiền tệ trên cả nước, ngày 1/4/1978, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 08 / NQ-TW về việc phát hành tiền ngân hàng mới, tịch thu tiền cũ ở cả hai miền. Ngày 2/5/1978, Ngân hàng Nhà nước mở màn phát hành tiền mới, tịch thu tiền cũ trên cả nước.

3. Giai đoạn 1980 – 1985

Trong thời kỳ này, hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, lưu thông phân phối gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Thực hiện Nghị quyết 26 / NQTW ngày 23/6/1980 của Bộ Chính trị và những quyết định hành động của Hội đồng nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành nhiều văn bản pháp quy, chính sách nhiệm vụ về tiền tệ, tín dụng thanh toán, thanh toán giao dịch, cấp phép góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản, ngoại hối ; thực thi “ chủ trương tín dụng thanh toán tích cực, coi tín dụng thanh toán là mặt trận phía trước ”, mở ra nhiều hình thức cho vay mới nhằm mục đích phân phối nhu yếu vốn và tiền mặt, góp thêm phần thực thi kế hoạch Phục hồi kinh tế tài chính, tương hỗ ngành thương nghiệp quốc doanh thu mua nắm nguồn hàng ship hàng đời sống nhân dân và ổn định giá.

Cuộc thu đổi tiền tháng 9/1985 là chủ trương kinh tế tài chính lớn của Đảng và Nhà nước trong ngành nghề dịch vụ phân phối lưu thông, một bộ phận trong kế hoạch tổng kiểm soát và điều chỉnh giá – lương – tiền nhằm mục đích không thay đổi nhu cầu mua sắm của đồng xu tiền, Giao hàng công cuộc kiến thiết xây dựng và tái tạo xã hội chủ nghĩa.

IV. Hoạt động ngân hàng thời kỳ từ 1986 đến nay

Thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để theo Nghị quyết Đại hội Đảng VI và các Nghị quyết Đại hội Đảng sau đó, công cuộc đổi mới đất nước được triển khai mạnh mẽ, nền kinh tế chuyển dần từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế.

Hệ thống Ngân hàng cũng từng bước thay đổi và tăng trưởng, triển khai xong về quy mô tổ chức triển khai, thể chế pháp lý, công nghệ tiên tiến và dịch vụ ngân hàng. Mô hình ngân hàng một cấp chuyển thành quy mô ngân hàng hai cấp, tách bạch dần tính năng quản trị nhà nước của Ngân hàng Nhà nước với công dụng kinh doanh thương mại tiền tệ tín dụng thanh toán của những TCTD.

Ngân hàng Nhà nước, với vai trò là cơ quan ngang bộ của nhà nước, Ngân hàng TW của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã quản lý và điều hành chủ trương tiền tệ linh động, tương thích với diễn biến tình hình, góp thêm phần trấn áp lạm phát kinh tế, không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính ; tích cực thay đổi, triển khai xong chính sách quản lý và điều hành chủ trương tiền tệ, tăng trưởng nhiệm vụ NHTW ; thay đổi tổ chức triển khai và hoạt động giải trí thanh tra, giám sát ; tăng cường hiện đại hóa công nghệ tiên tiến, tăng trưởng dịch vụ ngân hàng ; tăng cường hợp tác quốc tế.

Hệ thống những TCTD có bước tăng trưởng mạnh cả về quy mô và mạng lưới, mô hình chiếm hữu, công nghệ tiên tiến, dịch vụ, ngày càng góp phần tích cực vào công cuộc tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia.

1. Giai đoạn 1986 – 1989

Sau một thời hạn thực thi làm thử việc chuyển hoạt động giải trí ngân hàng sang kinh doanh thương mại XHCN, ngày 26/3/1988 Hội đồng Bộ trưởng đã phát hành Nghị định 53 / HĐBT với xu thế cơ bản là “ chuyển hẳn mạng lưới hệ thống ngân hàng sang hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ”.

Tổ chức, cỗ máy của Ngân hàng Nhà nước được kiện toàn, sắp xếp lại để thực thi công dụng quản trị nhà nước về tiền tệ, tín dụng thanh toán, đồng thời làm tính năng ngân hàng của những ngân hàng ; những ngân hàng chuyên doanh triển khai trách nhiệm kinh doanh thương mại tín dụng thanh toán và dịch vụ ngân hàng.

Theo đó, bốn ngân hàng chuyên doanh được xây dựng trên cơ sở chuyển và tách ra từ Ngân hàng Nhà nước, gồm : Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nông nghiệp, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

2. Giai đoạn 1990 – 1996

Tháng 5/1990, Hội đồng Nhà nước trải qua 2 Pháp lệnh Ngân hàng. Hệ thống ngân hàng khởi đầu quy trình quy đổi can đảm và mạnh mẽ, cơ bản và tổng lực tương thích với chủ trương tăng trưởng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của Đảng, Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước đã triển khai chủ trương lãi suất vay dương, phối hợp sử dụng những công cụ gián tiếp với công cụ trấn áp trực tiếp trong điều hành quản lý chủ trương tiền tệ ; hình thành những thị trường tiền tệ ; trong bước đầu hiện đại hóa công nghệ tiên tiến và tăng cường đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực cho việc quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống ngân hàng mới.

Vốn tín dụng thanh toán được lan rộng ra cho mọi thành phần kinh tế tài chính và đạt mức tăng trưởng trung bình 36 % / năm, góp thêm phần vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá và thôi thúc nền kinh tế tài chính tăng trưởng trong nhiều năm.

Thời kỳ này, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với những tổ chức triển khai kinh tế tài chính tiền tệ quốc tế ( IMF, WB, ADB ) được tái lập và thông nòng.

3. Giai đoạn 1997 – 2007

Năm 1997, Quốc hội trải qua Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, tạo nền tảng pháp lý cơ bản và can đảm và mạnh mẽ hơn cho mạng lưới hệ thống Ngân hàng liên tục thay đổi hoạt động giải trí tương thích với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước đã thực thi chủ trương tiền tệ linh động, góp thêm phần giảm thiểu ảnh hưởng tác động xấu đi của cuộc khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính châu Á năm 1997 ; liên tục triển khai xong chính sách điều hành quản lý chủ trương tiền tệ, đặc biệt quan trọng là chính sách quản lý lãi suất vay.

Hệ thống những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểm soát và chấn chỉnh, củng cố, từng bước giải quyết và xử lý nợ tồn dư và nâng cao năng lượng kinh tế tài chính. Công nghệ ngân hàng có bước tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ ; Hệ thống thanh toán giao dịch điện tử liên ngân hàng được đưa vào quản lý và vận hành chính thức từ tháng 5/2002, những dịch vụ ngân hàng điện tử Open ( E-Banking, Internet banking, … ).

Ngân hàng Nhà nước tham gia đàm phán gia nhập WTO và tích cực tiến hành những cam kết về hội nhập quốc tế trong nghành ngân hàng.

4. Giai đoạn 2008 – 2012

Cuộc khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính và suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính toàn thế giới năm 2008 tác động ảnh hưởng rất xấu đi đến kinh tế tài chính nước ta.

Thực hiện những Nghị quyết của Quốc hội và nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đã quản lý chủ trương tiền tệ dữ thế chủ động và linh động, từ ưu tiên kiềm chế lạm phát kinh tế cao năm 2008 sang tập trung chuyên sâu ngăn ngừa suy giảm kinh tế tài chính năm 2009, Phục hồi đà tăng trưởng năm 2010 và kiềm chế lạm phát kinh tế, không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, tương hỗ tăng trưởng kinh tế tài chính năm 2011, 2012.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII trải qua Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, tạo nền tảng pháp lý tương thích hơn để liên tục thay đổi hoạt động giải trí ngân hàng phân phối nhu yếu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Sự kiện Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bầu giữ chức quản trị Hội đồng Thống đốc IMF / WB nhiệm kỳ 2008 – 2009, Việt Nam tổ chức triển khai thành công xuất sắc Hội nghị thường niên lần thứ 44 Ngân hàng tăng trưởng châu Á, Hội nghị Thống đốc NHTW ASEAN, … chứng minh và khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong hội đồng kinh tế tài chính quốc tế.

Những thành tựu nổi bật

Trải qua hơn 60 năm thiết kế xây dựng và tăng trưởng, mạng lưới hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, góp thêm phần tích cực vào sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc :

1. Ngân hàng Nhà nước đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chủ động, linh hoạt trong điều hành các giải pháp tiền tệ, ngân hàng phù hợp với điều kiện từng thời kỳ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

2. Khuôn khổ pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng không ngừng được hoàn thiện, ngày càng phù hợp với điều kiện Việt Nam và tiến gần đến thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước từng bước được bổ sung, hoàn thiện; năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ ngân hàng ngày càng được nâng cao.

3. Hệ thống các tổ chức tín dụng phát triển cả về số lượng, loại hình hoạt động, quy mô mạng lưới, phương thức quản trị điều hành; huy động vốn và cho vay tăng nhanh, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng từng bước được đa dạng hoá, góp phần tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

4. Cơ sở hạ tầng và công nghệ ngân hàng được chú trọng đầu tư và hiện đại hoá, tạo thay đổi căn bản trong phương thức giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng và trong quản lý, điều hành hoạt động ngân hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh, đặc biệt là thẻ ngân hàng.

5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy quá trình tiếp cận với công nghệ, dịch vụ ngân hàng hiện đại và các chuẩn mực quốc tế về ngân hàng.

Theo SBV

Xem thêm: Top 20 Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Mỹ Thuật Hay Nhất 2022

Nguồn: thoibaonganhang

Tin liên quan

Nhiều trường ĐH công bố mức học phí năm học 2020 – 2021

khoikhxh

Quản trị tổ chức sự kiện và giải trí – Ban Tư vấn Tuyển sinh – Trường Đại học Phan Thiết

khoikhxh

Ngành quan hệ công chúng tiếng Anh là gì?

khoikhxh

Leave a Comment