Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Ngành Lịch sử ( Mã : 249), chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đào tạo trình độ ĐH ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sinh viên được miễn học phí trong hàng loạt khóa học, được xét cấp học bổng địa thế căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Lịch sử .

1. Thời gian đào tạo ngành lịch sử :

4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa ngành lịch sử :

Chương trình toàn khóa gồm 180 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết).

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống trường Đảng và hệ thống giáo dục quốc dân cả nước; cán bộ trong các tổ chức chính trị – xã hội thuộc hệ thống chính trị của Việt Nam; các nghiên cứu viên độc lập.

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Về kiến thức:

– Trang bị những kỹ năng và kiến thức cơ bản, mạng lưới hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ trương, pháp lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức và kỹ năng cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn .

– Trang bị những kỹ năng và kiến thức nâng cao về Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ; kiến thức và kỹ năng nâng cao về nghiên cứu và điều tra và giảng dạy lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cung ứng nhu yếu công tác làm việc trong ngành nghiên cứu và điều tra, giảng dạy Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại những cơ quan, ban, ngành, trường chính trị, những trường ĐH, cao đẳng trong cả nước .

4.2. Về kỹ năng:

– Có năng lực nghiên cứu và điều tra và giảng dạy Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những trường ĐH, cao đẳng, học viện chuyên nghành và những trường chính trị tỉnh trong cả nước .

– Có năng lực điều tra và nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất kiến nghị những giải pháp về những yếu tố thuộc về chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước .

– Có năng lực xử lý những trường hợp đơn cử trong quy trình thực thi những trách nhiệm trình độ và những trách nhiệm khác trong quy trình công tác làm việc .

4.3. Phẩm chất chính trị và đạo đức:

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với chủ với tiềm năng, lý tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh .

– Tích cực tham gia thiết kế xây dựng và triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước ; đấu tranh chống những biểu lộ của chủ nghĩa thời cơ, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo điều ; chống những quan điểm sai lầm đáng tiếc, phản động và những tệ nạn xã hội .

– Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trung thực, thẳng thắn. Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc, có tình yêu nghề nghiệp .

4.4. Trình độ ngoại ngữ:

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu ( tương tự 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS ) .

4.5. Trình độ Tin học:

Người học sau khi tốt nghiệp có kỹ năng và kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc .

5. Chương trình đào tạo ngành lịch sử

Gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (77 đvht):

– Tôn giáo học

– Tâm lý học sư phạm

– Giáo dục học đại cương

– Lý luận dạy học ĐH

– Quản lý hành chính Nhà nước

– Kinh tế học đại cương

– Tâm lý học lãnh đạo, quản lý

– Phương pháp luận nghiên cứu và điều tra khoa học

– …..

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (18 đvht):

– Dân tộc học đại cương

– Lịch sử văn minh quốc tế

– Cơ sở văn hóa truyền thống Việt Nam

– Xây dựng Đảng

– Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản

– Các đảng chính trị trên quốc tế

– Khoa học chỉ huy

– Lịch sử tư tưởng Việt Nam

– Lịch sử tư tưởng chính trị

– …..

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (67 đvht):

– Phương pháp luận sử học

– Cuộc hoạt động xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1920 – 1930 )

– Đảng chỉ huy đấu tranh giành chính quyền sở tại ( 1930 – 1945 )

– Đảng chỉ huy kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ ( 1945 – 1954 )

– Đảng chỉ huy kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1954 – 1975 )

– Đảng chỉ huy cả nước quá độ lên CNXH ( 1975 – 1986 )

– Đảng chỉ huy công cuộc thay đổi quốc gia ( 1986 – 2012 )

– Các bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề của Đảng

– Đường lối kinh tế tài chính

– Đường lối xây dựng hệ thống chính trị của Đảng

– Đường lối đối ngoại và quốc phòng-an ninh của Đảng

– …..

Xem thêm : Ngành lịch sử

Tin liên quan

Ngành Văn học và 1 số điều bạn cần biết | Ngành văn học

khoikhxh

Ngành Văn hóa học ra làm gì? Cơ hội nào cho sinh viên ngành này?

khoikhxh

Học ngành Tâm lý học ra trường làm gì?

khoikhxh

Leave a Comment