Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Bộ Quốc phòng (Việt Nam)

Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam, tham mưu cho Nhà nước Việt Nam về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý và chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ; quản lý các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa là người chỉ đạo thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật, vừa chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý và là người chỉ huy cao nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ[4].

Những năm đầu xây dựng Bộ Quốc phòng

Ngay sau khi nhận được tin Đế quốc Nhật Bản công bố đầu hàng phe Đồng Minh ngày 15 tháng 8 năm 1945, những chỉ huy Việt Minh đã tổ chức triển khai Quốc dân Đại hội tại Tân Trào, Tuyên Quang ngày 16 tháng 8, cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng do Lãnh tụ Hồ Chí Minh làm quản trị, chỉ huy thực thi Cách mạng Tháng Tám.

Sau khi giành được chính quyền sở tại, ngày 27 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Dân tộc Giải phóng Nước Ta được cải tổ thành nhà nước Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong Tuyên cáo ngày 27 tháng 8, thành phần nhà nước lâm thời có ông Chu Văn Tấn giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng [ 5 ].

Ngày 27 tháng 8 trở thành ngày truyền thống lịch sử của Bộ Quốc phòng [ 1 ]. Ngày 02 tháng 9 năm 1945, quản trị Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ra đời hàng loạt thành viên nhà nước lâm thời trước quốc dân, trong đó có cả tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chu Văn Tấn.

[ 6 ]Tuy nhiên, trên thực tiễn, những cơ quan nội các vẫn chưa kịp xây dựng, kể cả Bộ Quốc phòng. Các lực lượng vũ trang của người Việt đều do những đảng phái chính trị chỉ huy riêng rẽ hoặc tổ chức triển khai tự phát. Trong đó, lực lượng vũ trang có tiềm năng nhất là Nước Ta Giải phóng quân, do Việt Minh chỉ huy. Ngày 07 tháng 9 năm 1945, quản trị nhà nước lâm thời Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Bộ Tham mưu nhằm mục đích chỉ huy, quản lý và điều hành lực lượng vũ trang trong cả nước :

“Chính phủ lâm thời đã quyết định tổ chức Bộ Quốc phòng nay Đoàn thể lập Bộ Tham mưu để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang trong cả nước. Bộ Tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng, bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng”.
— Hồ Chí Minh.[7]

Bạn đang đọc: Bộ Quốc phòng (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Cùng với thông tư này, ông Hoàng Văn Thái được chỉ định làm Tham mưu trưởng và được giao trách nhiệm tổ chức triển khai Bộ Tham mưu. Một nhóm hạt nhân nòng cốt để thiết kế xây dựng Bộ Tham mưu gồm 8 người là Hoàng Văn Thái, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Đạo, Mai Hữu Thao, Nguyễn Văn Trang, Vũ Văn Thềm, Nghiêm Xuân Hoà, Đỗ Văn Sáng ; hình thành cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cơ quan tham mưu trong bước đầu gồm có :

Phòng Tác chiến – Đồ bản do Hoàng Văn Thái, Tham mưu trưởng, trực tiếp làm Trưởng phòng ; Phòng Tình báo do Hoàng Minh Đạo làm Trưởng phòng ; Phòng Quân lực do Trần Văn Lư làm Trưởng phòng ;

Phòng tin tức liên lạc do Hoàng Đạo Thúy làm Trưởng phòng và Văn phòng quản trị hành chính do Nguyễn Văn Trang đảm nhiệm. [ 8 ]Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân Pháp nổ súng tái chiếm Nam Bộ. Ngày 15 tháng 10 năm 1945, quản trị Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh phân loại toàn nước thành 9 chiến khu [ 9 ].

Tuy nhiên, do điều kiện kèm theo cuộc chiến tranh, liên lạc khó khăn vất vả do chiến sự đã lan đến địa phận khu 6, chính phủ nước nhà Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ mới chỉ định những nhân sự của những chiến khu 1, 2, 3, 4.

Các chiến khu 5, 6 đặt dưới quyền chỉ huy của Ủy ban Kháng chiến hành chính miền Nam Nước Ta ; những chiến khu 7, 8, 9 được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Xứ ủy Nam Bộ và Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ. Cùng ngày, thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ, khởi đầu cuộc cuộc chiến tranh xâm lược Nước Ta lần thứ hai .

Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến được thành lập. Luật sư Phan Anh giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.[10] Ngày 2 tháng 3 năm 1946 Ủy ban Kháng chiến toàn quốc (còn gọi là Toàn quốc Kháng chiến Ủy viên Hội) ra đời. Chủ tịch là đại tướng Võ Nguyên Giáp và Vũ Hồng Khanh giữ chức Phó Chủ tịch.

Ngày 25 tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34 về tổ chức triển khai Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ Quốc phòng có Văn phòng và 10 cục trình độ : Chế tạo Quân nhu Cục, Chế tạo Quân giới Cục, Chính trị Cục, Tình báo Cục, Quân chính Cục, Quân huấn Cục, Công chính giao thông vận tải Cục, Quân pháp Cục, Quân nhu Cục, Quân y Cục

 [ 11 ] Cũng trong ngày hôm đó, 1 số ít nhân sự chỉ huy những cơ quan trình độ của Bộ Quốc phòng cũng được chỉ định.

[ 12 ] Ngày 6 tháng 5 năm 1946, Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 60 đổi tên Ủy ban Kháng chiến toàn nước thành Quân sự Ủy viên Hội, theo đó Quân sự Ủy viên Hội là một cơ quan tối cao quân sự chiến lược đặt thẳng dưới quyền điều khiển và tinh chỉnh của nhà nước và có trách nhiệm điều khiển và tinh chỉnh quân đội toàn nước, đứng đầu là quản trị và Phó quản trị ngang hàng với Bộ trưởng và Thứ trưởng những Bộ ;

Lao lý tổ chức triển khai của Quân sự Ủy viên Hội gồm :

Cục Tổng vụ, Cục Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Tổng Chỉ huy, Ủy ban Liên lạc và Kiểm soát quân sự chiến lược Trung ương Việt – Pháp. [ 13 ]Ngày 29 tháng 6 năm 1946, xây dựng Đoàn Pháo binh Thủ đô ( sau là Cục Pháo Binh rồi Binh chủng Pháo binh ). [ 14 ] Ngày 7 tháng 7 năm 1946, xây dựng Trường Võ bị Đà Lạt sau này là Học viện Lục quân ( 1981 ) .

Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11 năm 1946, Quốc hội Việt Nam khóa I, kỳ họp thứ 2 đã quyết định sáp nhập Bộ Quốc phòng hợp với Quân sự Ủy viên hội thành Bộ Quốc phòng-Tổng Chỉ huy.[15] Ngày 30 tháng 11 năm 1946, theo Sắc lệnh số 229 thì “các cơ quan quân sự trên toàn cõi Việt Nam đều đặt dưới quyền Bộ Quốc phòng”.

[16] Cũng trong ngày 30 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 230 ủy quyền cho đại tướng Võ Nguyên Giáp, đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Tổng Chỉ huy quân đội toàn quốc.[17]

Ngày 5 tháng 11 năm 1946, quản trị Hồ Chí Minh thông tư việc làm khẩn cấp cần làm. Ông nêu rõ : ” Công việc khẩn cấp là kháng chiến và kiến quốc. Người Dự kiến cuộc kháng chiến sẽ gay go, gian nan, nhưng tất cả chúng ta nhất quyết chống chọi với những trận khủng bố của địch, thì ta sẽ thắng. ” [ 18 ].

Trong tháng 11 năm 1946, cả nước chia thành 12 khu hành chính và quân sự chiến lược. Mỗi khu có Uỷ ban Kháng chiến Khu phụ đảm nhiệm hành chính, Khu trưởng đảm nhiệm quân đội. Ngày 10 tháng 12 năm 1946, xây dựng Khu 7, sau là Quân khu 7 ( 1975 ). [ 19 ] Cùng ngày, xây dựng Khu 9, sau là Quân khu 9 ( 1976 ).

[ 20 ]Cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1946, trước tình hình stress tại Mặt trận Thành Phố Hà Nội, Các cơ quan TW Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, Quốc hội, Mặt trận và Bộ Tổng Chỉ huy chuyển dời lên An toàn khu Việt Bắc giáp giới với Trung Quốc để chỉ huy, tổ chức triển khai kháng chiến vĩnh viễn.

Các binh công xưởng, xí nghiệp sản xuất, xí nghiệp sản xuất, gần 63.000 nhân dân miền xuôi và hàng vạn tấn máy móc, nguyên vật liệu được luân chuyển, sơ tán lên Việt Bắc để vừa sản xuất vừa liên tục chiến đấu .Ngày 18 tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đòi tước khí giới của lực lượng tự vệ và giành trấn áp Thủ đô TP. Hà Nội.

Ngay trong ngày, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị lan rộng ra tại HĐ Hà Đông, hạ quyết tâm phát động toàn nước kháng chiến. Bộ Quốc phòng – Tổng chỉ huy chủ trưởng mở cuộc tiến công vào những vị trí quân Pháp ở Thành Phố Hà Nội, Tỉnh Nam Định, Thành Phố Hải Dương, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Giang, Vinh, Huế, Thành Phố Đà Nẵng …

Ban Thường vụ Trung ương Đảng có Dự kiến chắc như đinh trong 24 giờ thực dân Pháp sẽ nổ súng và thông tư cho toàn quân và dân cả nước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đến chiều ngày 19 tháng 12 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Tổng chỉ huy đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho bộ đội nòng cốt và những lực lượng vũ trang :

” Giờ chiến đấu đã đến “. Cơ quan cơ yếu mật mã Bộ Tổng tham mưu truyền đi bản mật lệnh : ” Chuyến hàng sẽ đến lúc 18 giờ ngày 21-12. Hàng mang mã hiệu A cộng hai, B trừ hai. Chú ý theo dõi đón hàng đúng giờ “. Theo đó, quy ước ” chuyến hàng sẽ đến ” có nghĩa là tổng giao chiến khởi đầu. A là giờ cộng thêm hai, B là ngày trừ đi hai.

Có nghĩa là : ” Cuộc tổng giao chiến khởi đầu lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12 “. [ 21 ]Ngày 4 tháng 2 năm 1947, xây dựng Cục Quân giới ( nay tăng trưởng thành Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng ). Cục trưởng là Trần Đại Nghĩa .

Đầu tháng 3 năm 1947, nhà nước quyết định hành động đổi tên Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia thành Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ, và xây dựng những ban chỉ huy tỉnh đội, huyện đội, xã đội thuộc ủy ban kháng chiến những cấp. [ 18 ] Ngày 20 tháng 3 năm 1947, xây dựng Cục Quân báo, Bộ Tổng Tham mưu, sau là Tổng cục Tình báo ( 1995 ).

[ 18 ]Ngày 1 tháng 5 năm 1947, Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 47 lao lý tổ chức triển khai của Bộ Tổng Chỉ huy gồm những cơ quan : Bộ Tổng Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Tình báo và Văn phòng. [ 22 ]

Tháng 7 năm 1947, Bộ Quốc phòng-Tổng Chỉ huy tách ra thành Bộ Quốc phòngBộ Tổng Chỉ huy.[15] Ngày 30 tháng 9 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 90 quy định mối quan hệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Chỉ huy.

Theo đó, phương châm và kế hoạch về quân nhu, quân giới huấn luyện bộ đội, công binh, vô tuyến điện, hai bên cùng quyết định chung, Bộ Quốc phòng phụ trách thực hiện, Bộ Tổng chỉ huy phụ trách điều động sử dụng, trừ những trường hợp hai bên cùng sử dụng thì Tổng chỉ huy định, Quốc phòng y hiệp.[23] Đứng đầu Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam là Tổng Chỉ huy ngang hàng với Bộ trưởng về quyền hạn và danh vị và là thành viên trong Hội đồng Liên bộ.[24]

Ngày 25 tháng 1 năm 1948, nhà nước ra Sắc lệnh số 120 – SL xây dựng những liên khu trong cả nước để tăng cường chỉ huy cuộc chiến tranh. Theo Sắc lệnh này, Khu 1 và khu 12 hợp nhất thành Liên khu 1 ; Khu 2, 3, 11 hợp nhất thành Liên khu 3 ; Khu 10 và khu 14 hợp nhất thành Liên khu 10 ; Khu 4 đổi tên thành Liên khu 4 ; khu 7, 8, 9 và đặc khu TP HCM – Chợ Lớn hợp nhất thành Liên khu Nam Bộ. [ 18 ] Trong ngày 25 tháng 1 năm 1948, xây dựng Cục Tổng Thanh tra .

Ngày 14 tháng 4 năm 1948, Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân tự vệ đổi tên thành Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân Việt Nam.[25]Tháng 10 năm 1948, hợp nhất Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân Việt Nam với Bộ Quốc phòng thành Bộ Quốc phòng-Tổng Chỉ huy.

Ngày 9 tháng 3 năm 1949, xây dựng Ban Nghiên cứu Không quân thuộc Bộ Tổng Tham mưu, sau là Ban Nghiên cứu Sân bay ( năm 1955 ), Bộ Tư lệnh Phòng không ( năm 1958 ), Cục Không quân thuộc Bộ Tổng Tham mưu ( năm 1959 ), Quân chủng Phòng không-Không quân ( năm 1963 ). [ 26 ]Ngày 10 tháng 3 năm 1949, xây dựng Trường Quân y sĩ Nước Ta, sau là Đại học Quân y ( năm 1966 ), Học viện Quân y ( năm 1981 ). [ 27 ]

Ngày 12 tháng 3 năm 1949, Chính phủ ra Sắc lệnh số 14-SL, đổi tên Bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam thành Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam (hay còn gọi là Bộ Quốc phòng-Tổng Tư lệnh); các bộ chỉ huy Liên khu quân sự thành Bộ Tư lệnh Liên khu; Tổng chỉ huy gọi là Tổng Tư lệnh; Liên khu trưởng gọi là Tư lệnh Liên khu[28].

Ngày 18 tháng 6 năm 1949, quản trị Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 50 / SL về tổ chức triển khai Bộ Quốc phòng thì Bộ Quốc phòng có : Văn phòng ; Các Nha : Nha Quân giới, Nha Quân nhu và Nha Quân dược ; Các cơ quan : Bộ Tổng Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Dân quân Tự vệ, Cục Quân huấn, Cục Quân chính, Cục Quân pháp, Cục Tình báo, Cục Pháo binh, Cục Công binh, Cục Quân giới, Cục Quân nhu, Cục Quân y, Cục tin tức liên lạc, Cục Vận tải. Đứng đầu những cục là Cục trưởng. [ 29 ]

Trong Chiến tranh Đông Dương ( 1946 – 1954 )[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 11 tháng 7 năm 1950, quản trị Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 121 xây dựng Tổng cục Chính trị và Tổng cục Cung cấp ; lao lý Bộ Quốc phòng-Tổng Tư lệnh gồm Bộ Tổng Tham mưu ( gồm những Cục : Tác chiến, Quân báo, Dân quân, Quân huấn, tin tức Liên lạc ), Tổng cục Chính trị ( gồm những Cục : Tổ chức, Tuyên huấn, Địch vận, Quân pháp, Nhà Xuất bản Vệ Quốc quân ), Tổng cục Cung cấp ( gồm những Cục : Quân lương, Quân y, Quân vụ, Quân giới, Quân trang, Vận tải ), Đoàn Thanh tra và Văn phòng. [ 30 ]

Ngày 13 tháng 7 năm 1950, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng-Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam đã ra Thông tư số 47/TT-A giải thích về tổ chức mới của Bộ Tổng tư lệnh. Thông tư có đoạn viết:[31] “Để sự chỉ đạo chiến tranh được tập trung hơn nữa, để việc huy động mọi khả năng, mọi lực lượng cho tiền tuyến được nhanh chóng và chu đáo hơn nữa, tổ chức lại Bộ Tổng tư lệnh, thành lập Bộ Tổng tham mưu, hai Tổng cục, đoàn Thanh tra, Văn phòng Bộ Tổng tư lệnh…’’.

[31] Từ đây, bắt đầu có cấp Tổng cục bao gồm một số cục trong cơ quan Bộ.

Thứ nhất là Bộ Tổng tham mưu gồm Văn phòng, Cục Tác chiến, Cục Quân báo, Cục Thông tin liên lạc, Cục Dân quân, Cục Quân huấn.

Thứ hai là Tổng cục Chính trị gồm Văn phòng, Cục Tổ chức, Cục Tuyên huấn, Cục Quân pháp, Cục Địch vận, Nhà xuất bản Vệ quốc quân.

Thứ ba là Tổng cục Cung cấp gồm Văn phòng, Cục Quân lương, Cục Quân y, Cục Quân vụ, Cục Vận tải, Cục Quân giới, Cục Quân trang, Phòng Quân khí.

Thứ tư là Đoàn Thanh tra.

Thứ năm là Văn phòng Bộ Tổng tư lệnh. Ngoài ra còn có Cục Pháo binh, Cục Công binh và quân hiệu (các trường quân sự) được Tổng tư lệnh uỷ quyền Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo.[31]

Ngày 1 tháng 4 năm 1951, xây dựng Quân y viện 108, sau là Viện Quân y 108 ( 1980 ), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ( 1995 ) [ 32 ]. Ngày 15 tháng 6 năm 1951, xây dựng Trường Sĩ quan Hậu cần, sau sát nhấp vào Học viện Hậu cần ( 1974 ). [ 33 ] Ngày 25 tháng 10 năm 1951, xây dựng Trường Chính trị Trung cấp, mãi sau này là Học viện Chính trị ( 2008 ). [ 34 ]

Đầu năm 1955, cơ quan Bộ Quốc phòng-Tổng tư lệnh được chấn chỉnh tổ chức và được gọi là cơ quan Tổng quân uỷ-Bộ Quốc phòng-Tổng tư lệnh. Trong văn bản “Mấy điều giải thích về chấn chỉnh tổ chức cơ quan Tổng quân uỷ” đề ngày 1 tháng 4 năm 1955, có đoạn viết:

“Bộ máy chỉ đạo quân sự của Đảng gọi là Tổng quân uỷ, về chính quyền vẫn gọi là Bộ Quốc phòng-Tổng tư lệnh. Những cơ quan chính của Tổng quân uỷ vẫn có Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp. Ngoài ra còn có một Văn phòng đồng thời là Văn phòng Tổng quân uỷ và Văn phòng Bộ Quốc phòng-Tổng tư lệnh…’’.[31]

Văn bản đó còn nói đến một số ít điểm nữa như đổi tên Tổng cục Cung cấp thành Tổng cục Hậu cần, tách và xây dựng thêm 1 số ít cơ quan thường trực Bộ hoặc thường trực những Tổng cục và hình thành những cơ quan : [ 31 ] Một là Văn phòng Tổng quân uỷ-Bộ Quốc phòng-Tổng tư lệnh.

Hai là Bộ Tổng tham mưu : Văn phòng, Cục Tác chiến, Cục Quân báo, Cục tin tức liên lạc, Cục Quân lực, Cục Quân huấn, Cục Quản lý hành chính kinh tế tài chính, Phòng Giao thông quân sự chiến lược, Phòng Cơ yếu, Phòng Đồ bản.

Ba là Tổng cục Chính trị : Văn phòng, Cục Tổ chức, Cục Tuyên huấn, Cục Địch vận, Cục Bảo vệ, Cục Chính trị thường trực, Báo Quân đội nhân dân, Thể công, Văn công, Phòng Tài vụ.

Bốn là Tổng cục Hậu cần : Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Quân nhu, Cục Quân y, Cục Quản lý xe hơi máy kéo, Cục Quân giới, Phòng Quản lý doanh trại, Phòng Xăng dầu, Phòng Sản xuất trang dụng, những đoàn xe hơi, những đoàn thuyền, canô, báo Hậu cần, trường Hậu cần, Phòng Liên lạc biên giới.

Năm là Các đơn vị chức năng thường trực khác : Cục Pháo binh, Cục Công binh, Cục Phòng không, Cục Hàng không, Cục Phòng thủ bờ biển, Cục Dân quân, Cục Tài vụ, Cục Quân khí, cơ quan quân pháp, trường Lục quân, trường Quân chính tầm trung, Toà soạn Quân chính tập san .

Ngày 22 tháng 2 năm 1955, quản trị Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 221 về việc sáp nhập Khu Tả Ngạn với Liên khu 3 thành Liên khu 3. [ 35 ] Ngày 7 tháng 5 năm 1955, xây dựng Cục Phòng thủ bờ biển, sau là Cục Hải quân ( 1959 ), Quân chủng Hải quân ( 1963 ). [ 36 ]

Ngày 24 tháng 9 năm 1955, Tổng quân uỷ đã ra Nghị quyết số 10/VP-TQU về cải tiến cách làm việc, trong đó có đoạn xác định vị trí, nhiệm vụ của các cơ quan giúp việc: “Đứng về phía chỉ đạo của Đảng về quân sự mà nói thì cơ quan thống nhất chỉ đạo toàn quân là Tổng quân uỷ, các cơ quan giúp việc là Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần.

Tổng quân uỷ thông qua các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần mà thực hiện sự lãnh đạo của mình; ngược lại sự chỉ đạo công tác của các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần đối với đơn vị đều phải tập trung thống nhất vào chủ trương và kế hoạch chung của Tổng quân uỷ mà cơ quan giúp việc hàng ngày cho Tổng quân uỷ là Văn phòng Tổng quân uỷ…’’.[31]

Trong Chiến tranh Nước Ta ( 1955 – 1975 )[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 10 tháng 4 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 60/SL về việc thành lập Tổng cục Quân huấn trực thuộc Bộ Quốc phòng.[37] Tổng cục Quân huấn có nhiệm vụ giúp Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh chỉ đạo công tác huấn luyện quân sự đối với cán bộ và chiến sĩ các binh chủng trong toàn quân, chỉ đạo công tác các nhà trường của quân đội và chỉ đạo công tác huấn luyện các lực lượng hậu bị.[37]

Ngày 10 tháng 4 năm 1958, xây dựng Cục Nghiên cứu điều lệnh và Khoa học Quân sự thường trực Tổng cục Quân huấn, sau là Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Khoa học Quân sự ( năm trước ).

[ 38 ] Cục Khoa học quân sự chiến lược Bộ Quốc phòng có trách nhiệm nghiên cứu và điều tra, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ huy, chỉ huy, tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc Khoa học-Công nghệ-Môi trường trong quân đội và triển khai công dụng quản trị nhà nước về ngành nghề dịch vụ này trong toàn quân. [ 38 ]

Từ năm 1955, Tổng Quân ủy đã giao cho Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam tổ chức tập huấn những nội dung cơ bản về hóa học, nguyên tử cho đội ngũ giáo viên của trường. Năm 1956, Bộ Quốc phòng đã thành lập Tổ nghiên cứu tác chiến dưới điều kiện vũ khí nguyên tử, hóa học ở Cục Quân huấn. Đây là tổ chức tiền thân, cơ quan chỉ đạo phòng hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam.

[39] Ngày 17 tháng 3 năm 1958, Bộ Tổng Tham mưu ban hành Công văn số 173/BTTM, tổ chức các cơ quan trực thuộc Tổng cục Quân huấn trong đó có Phòng Hóa học – Nguyên tử nằm trong Cục Huấn luyện chiến đấu. Phòng Hóa học – Nguyên tử là cơ quan nghiệp vụ làm tham mưu cho Bộ, chỉ đạo huấn luyện Phòng Hóa học – Nguyên tử trong toàn quân; đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức, xây dựng một số cơ quan, đơn vị hóa học theo đề án đã được xác định.

[39] Ngày 19 tháng 4 năm 1958, Bộ Tổng Tham mưu ra Quyết định số 214/BTM, giao nhiệm vụ cho Trường Sĩ quan Lục quân tổ chức một tiểu đoàn hóa học trực thuộc lấy phiên hiệu là Tiểu đoàn 6. Đây là tiểu đoàn hóa học đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ đào tạo hạ sĩ quan hóa học cho toàn quân, đảm nhiệm phòng hóa học hạt nhân và chiến đấu bằng vũ khí lửa; đồng thời, cùng ngày Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập 2 đại đội hóa học trực thuộc Sư đoàn Bộ binh 308 và Sư đoàn Bộ binh 320.

[39] Ngày 19 tháng 4 năm 1958, đánh dấu sự phát triển đầy đủ, yếu tố cần thiết cho sự ra đời Binh chủng Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam và được, Bộ Tổng Tham mưu quyết định lấy làm ngày truyền thống của Bộ đội Hóa học (1973)

Ngày 9 tháng 5 năm 1966, theo Quyết định số 34/QĐ-QP, Phòng Hóa học – Nguyên tử được phát triển thành Cục Hóa học thuộc Bộ Tổng Tham mưu.[39] Ngày 17 tháng 7 năm 1976, Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 224/QĐ-QP phát triển Cục Hóa học thành Binh chủng Hóa học (năm 1976).[39]

Thực hiện Nghị quyết 58/NQ-TW của Bộ Chính trị, ngày 3 tháng 3 tháng 1959, Thủ tướng ra Nghị định 100/TTg thành lập lực Lượng Công an nhân dân vũ trang.[40] Ngày 19 tháng 11 năm 1958, thành lập Lực lượng Cảnh vệ gồm Cảnh vệ Biên phòng và Cảnh vệ Nội địa.

[40] Ngày 10 tháng 10 năm 1979, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 22/NQ-TW, chuyển giao nhiệm vụ và Lực lượng Công an nhân dân vũ trang từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng.

[40] Ngày 31 tháng 5 năm 1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 41/CT-TW về việc chuyển giao Lực lượng Bộ đội Biên phòng từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Nội vụ.[40] Ngày 16 tháng 11 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 754/TTg [41] chuyển Bộ đội biên phòng về trực thuộc Bộ Quốc phòng[40][42]

Quân đội nhân dân Nước Ta đang hành quân trên đường Trường Sơn qua Lào .Ngày 19 tháng 5 năm 1959, xây dựng Đoàn 559, sau là Bộ Tư lệnh Đoàn 559 ( 1965 ), Bộ Tư lệnh Trường Sơn ( 1970 ), Binh đoàn 12 ( 1977 ) [ 43 ]Ngày 12 tháng 10 năm 1960, xây dựng Cục Nghiên cứu Kỹ thuật ( Viện Kỹ thuật Quân sự ), nay là Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự .

Ngày 27 tháng 8 năm 1961, thành lập Trường Quân chính sơ cấp Quân Giải phóng miền Nam.[44]  Ngày 10 tháng 10 năm 1975, Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Trường Sĩ quan Lục quân 2 trên cơ sở Trường Lục quân tổng hợp H28, trực thuộc Bộ Quốc phòng, sau là Trường Đại học Nguyễn Huệ (2010).[44]

Trong toàn cảnh Hoa Kỳ ra sức phá hoại Hiệp định Genève, trực tiếp nhảy vào miền Nam Nước Ta, thiết lập thể chế chính trị thân Mỹ, áp đặt chủ trương thực dân kiểu mới, kiến thiết xây dựng cỗ máy đấm đá bạo lực phản cách mạng và sử dụng cỗ máy ấy để đàn áp quyết liệt trào lưu cách mạng miền Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam không còn con đường nào khác phải sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng để trấn áp quân địch, thực thi tham vọng lớn nhất của toàn dân tộc bản địa là tự do, thống nhất, độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội.

Từ trào lưu cách mạng của quần chúng, hình thức đấu tranh vũ trang tái xuất hiện và cùng với nó là sự sinh ra của những lực lượng vũ trang nhân dân ở miền Nam. Nhu cầu cần có một bộ chỉ huy quân sự chiến lược thống nhất và tại chỗ để kịp thời chỉ huy chỉ huy toàn thể những lực lượng vũ trang cách mạng tại mặt trận miền Nam đặt ra một cách khẩn bách.

Năm 1961, để chỉ huy trực tiếp những lực lượng vũ trang cách mạng tại mặt trận Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên ; Bộ Chính trị quyết định hành động xây dựng Bộ Tư lệnh những lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Nước Ta ( gọi là Bộ Chỉ huy Miền ).

Sự sinh ra của Bộ Chỉ huy Miền là một tất yếu khách quan, phân phối kịp thời nhu yếu của cách mạng miền Nam trong thời gian chuyển sang cuộc chiến tranh cách mạng lúc bấy giờ. Đó là yếu tố thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang và thực thi đấu tranh vũ trang chống xâm lược. [ 45 ]

Bộ Chỉ huy Miền là một cấp chỉ huy lớn của quân đội, cơ quan chỉ huy cao nhất các lực lượng vũ trang nhân dân ở B2. Bộ Chỉ huy Miền đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Trung ương Cục và sự chỉ đạo chỉ huy của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh”.

Kể từ khi thành lập cho đến lúc kết thúc nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Miền do các đồng chí sau đây làm Tư lệnh: Phạm Thái Bường (1961), Trần Nam Trung (1961 – 1962), Trần Văn Quang (1962 – 1964), Trần Văn Trà (1964 – 1967, 1973 – 1976), Hoàng Văn Thái (1967 – 1973); và Chính ủy là các đồng chí: Nguyễn Văn Linh (1961 – 1964), Nguyễn Chí Thanh (1964 – 1967), Phạm Hùng (1967 – 1976).[45]

Ngày 28 tháng 5 năm 1964, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 62/QĐ-QP thành lập Cục Liên lạc Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) để giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quản lý, chỉ đạo các hoạt động đối ngoại,[46] sau đến ngày 4 tháng 9 năm 1989, đổi tên thành Cục Đối ngoại[46]

Ngày 22 tháng 6 năm 1965, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 100/QĐ-QP thành lập Trung đoàn Xe tăng 203 và ra Quyết định số 101/QĐ-QP thành lập Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp.[47] Nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp là lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng và quản lý các đơn vị xe tăng, thiết giáp dự bị của Bộ và làm tham mưu cho Bộ về Binh chủng TTG.

[47] Sự ra đời của Binh chủng TTG đã đánh dấu bước phát triển mới của Bộ đội TTG và sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chủ trương đúng đắn của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh nhằm tăng cường sức mạnh của quân đội để có đủ khả năng làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, giải phóng miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế.

Ngày 5 tháng 10 năm 1965 thành lập Binh chủng Tăng-Thiết giáp.[47]

Ngày 8 tháng 8 năm 1966, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 146/CP [48] thành lập Phân hiệu II Đại học Bách Khoa.[49] Ngày 28 tháng 10 năm 1966, công bố quyết định thành lập Phân Hiệu II Đại học Bách Khoa đồng thời khai giảng khóa đào tạo 1.

[49] Ngày 18 tháng 6 năm 1968, Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên “Phân hiệu II Đại học Bách khoa” thành trường Đại học Kỹ thuật Quân sự.[49] Ngày 15 tháng 12 năm 1981, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Học viện Kỹ thuật Quân sự trên cơ sở trường Đại học Kỹ thuật Quân sự.[49] Ngày 6 tháng 5 năm 1991, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn trên cơ sở Học viện Kỹ thuật Quân sự với 2 nhiệm vụ đào tạo quân sự và dân sự[49]

Ngày 17 tháng 3 năm 1967, thành lập Binh chủng Đặc công.[50]

Ngày 3 tháng 7 năm 1971, thành lập Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng[51]

Sau khi Hiệp định Paris 1973 được ký kết, tình thế mới đặt ra vấn đề xây dựng các quân đoàn binh chủng hợp thành có sức cơ động cao, sức đột kích lớn, làm lực lượng quyết định trong các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược.

Chấp hành Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ngày 24 tháng 10 năm 1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ký quyết định số 142/QĐ-QP về việc thành lập Quân đoàn 1. Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng được cử kiêm Tư lệnh Quân đoàn; Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được cử kiêm Chính ủy Quân đoàn.[52]

Ngày 17 tháng 5 năm 1974, Quân đoàn 2 được thành lập tại Ba Nang, Ba Lòng, Quảng Trị.[53] Sự ra đời của Quân đoàn 2 thể hiện sinh động quy luật về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiệm vụ chủ yếu của Quân đoàn là tham gia tổ chức các chiến dịch quy mô bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng, thực hiện những đòn tiêu diệt lớn lực lượng địch, phối hợp với các lực lượng tại chỗ và phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân giải phóng hoàn toàn miền Nam.[53] Để thực hiện nhiệm vụ này, yêu cầu đặt ra đối với Quân đoàn là phải xây dựng sức mạnh chiến đấu tổng hợp, sức đột kích mạnh, tính cơ động cao, thành thạo tác chiến tập trung hiệp đồng quân, binh chủng.[53]

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức lực lượng, Quân đội nhân dân Việt Nam còn được trang bị một khối lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Các quân đoàn chủ lực cũng được thành lập. Công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, quản lý kỹ thuật và huấn luyện kỹ thuật để cán bộ, chiến sĩ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật trong khai thác sử dụng đặt ra cho các cấp phải khẩn trương thực hiện.

Lượng vũ khí trang bị kỹ thuật rất lớn được trang bị cho các đơn vị đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo tiến hành bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, cất giữ an toàn phục vụ cho chiến đấu. Trên tình hình thực tế đó cần phải có cơ quan quản lý, chỉ huy, chỉ đạo cấp chiến lược trực thuộc Bộ đảm trách công tác kỹ thuật quân sự để tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật.

Vì vậy, Ngày 10 tháng 9 năm 1974, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 211/CP về việc thành lập Tổng cục Kỹ thuật trực thuộc Bộ Quốc phòng.[54]

Ngày 20 tháng 3 năm 1975, thành lập Cục Vật tư trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, sau là Cục Kế hoạch và Đầu tư (1998)[55]

Ngay sau khi chiếm được Tây Nguyên, ngày 26 tháng 3 năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định số 54/QĐ-QĐ thành lập Quân đoàn 3 trực thuộc Bộ Quốc phòng.

[56] Quân đoàn 3 được thành lập có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự ra đời của quân đoàn chủ lực cơ động thứ tư của Quân đội nhân dân Việt Nam.[56] Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, cơ cấu tổ chức của Quân đoàn 3 bao gồm: Bộ Tư lệnh, các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần và các đơn vị trực thuộc.

Với thành phần là các đơn vị thuộc khối chủ lực B3 đang trong quá trình phát triển Chiến dịch Tây Nguyên, Quân đoàn 3 là một binh đoàn chủ lực binh chủng hợp thành hoàn chỉnh, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, ổn định, sức cơ động cao, hoả lực mạnh, có trình độ và kinh nghiệm tác chiến hiệp đồng binh chủng; có thể độc lập tiến hành một chiến dịch hoặc đảm nhiệm hướng chủ yếu trong đội hình chiến dịch lớn của cấp trên, làm lực lượng quyết định trong các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược[56]

Chấp hành nghị quyết của Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường quân sự tiến tới thống nhất đất nước, tháng 10 năm 1973, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Chính trị thành lập các quân đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, ở Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ, từ đầu năm 1974, Trung ương Cục, Quân uỷ và Bộ Tư lệnh Miền đã chỉ đạo lập phương án tổ chức biên chế, dự thảo chức năng nhiệm vụ của một quân đoàn chủ lực trên chiến trường.

Sau khi thông qua kế hoạch tổ chức biên chế, ngày 20 tháng 7 năm 1974[57], Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục chính thức công bố quyết định thành lập Quân đoàn 4 tại chiến khu Dương Minh Châu, miền Đông Nam Bộ.

Với chức năng là quả đấm chủ lực mạnh, lực lượng cơ động của Bộ ở chiến trường B2, nhiệm vụ của Quân đoàn 4 là tiêu diệt quân địch, giải phóng nhân dân, làm nòng cốt cho lực lượng vũ trang 3 thứ quân, làm chỗ dựa vững chắc cho lực lượng đấu tranh chính trị của quần chúng, đảm nhận một hướng chiến lược, một khu vực chiến trường, mục tiêu cuối cùng là đánh chiếm Sài Gòn.[57]

Ngày 26 tháng 5 năm 1975, thành lập Bệnh viện Trung ương Quân đội 175[58], trên cơ sở tiếp quản cơ sở vật chất, hạ tầng của Tổng y viện của chế độ Việt Nam Cộng hòa cũ và sáp nhập 3 bệnh viện: K116, K72, K59 và một số đội điều trị.[59]

Ngày 29 tháng 8 năm 1975, Lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình, các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam đã vào Lăng viếng Bác. Hai chiến sĩ tiêu binh Nông Văn Thành người Tày và Nguyễn Văn Ri người Kinh được vinh dự làm nhiệm vụ trong phiên gác đầu tiên.

Trước đây, thi hài Hồ Chí Minh được giữ gìn và bảo vệ trong một không gian hẹp, có điều kiện bảo đảm môi trường trong sạch, tinh khiết. Nay thi hài được giữ gìn trong một không gian rộng, hàng ngày có hàng nghìn lượt người đến viếng, rất khó khăn trong việc bảo đảm các thông số kỹ thuật, an ninh và công tác đón tiếp, tuyên truyền.

 

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 28 tháng 12 năm 1975, Thường vụ Quân uỷ Trung ương ra Quyết định số 279/VP-QU thông qua việc thành lập Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy phiên hiệu là Bộ Tư lệnh 969. Ngày 14 tháng 5 năm 1976, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 109/QĐ-QP thành lập Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Quốc phòng.[60]

Thời kì thống nhất[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 14 tháng 1 năm 1976, thành lập Trường Sĩ quan Chính trị, sau là Trường Sĩ quan Chính trị Quân sự (1981), Trường Đại học Chính trị (2010).

Sau khi đất nước thống nhất, năm 1976 Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam chấm dứt hoạt động. Bộ Quốc phòng-Tổng Tư lệnh đổi tên thành Bộ Quốc phòng và giữ tên đó cho đến ngày nay.

Ngày 21 tháng 2 năm 1976, thành lập Học viện Quân sự cao cấp, sau đổi thành Học viện Quân sự cấp cao (năm 1981), sau là Học viện Quốc phòng (năm 1994)

Ngày 5 tháng 4 năm 1976, thành lập Tổng cục Xây dựng Kinh tế. Đến ngày 7 tháng 11 năm 1985 chuyển thành Tổng cục Kinh tế (nay là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Ngày 4 tháng 7 năm 1978, thành lập Bệnh viện Đông y Quân đội, sau là Viện Y học cổ truyền Quân đội[61]

Ngày 7 tháng 3 năm 1979, thành lập Sư đoàn 319 trực thuộc Quân khu 3, sau là Tổng Công ty 319 trực thuộc Bộ Quốc phòng (2011)[62]

Ngày 28 tháng 5 năm 1981, thành lập Viện Lịch sử Quân sự[63]

Ngày 11 tháng 6 năm 1982, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 903/QP thành lập Binh đoàn 11 trực thuộc Bộ Quốc phòng.[64] Sau là Đoàn 11 (5/1988),[64] Công ty Xây dựng 11 (10/1989),[64] Tổng công ty Xây dựng 11 (4/1991),[64] và hiện nay là Tổng Công ty Thành An (năm 1996).[64]

Ngày 20 tháng 2 năm 1985, thành lập Tổng Công ty 15 (hay là Binh đoàn 15)

Thời kì thay đổi[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 17 tháng 9 năm 1987, xây dựng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị .Ngày 7 tháng 3 năm 1988, xây dựng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga .Ngày 1 tháng 6 năm 1989, xây dựng Tổng Công ty Điện tử Thiết bị thông tin, sau là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội .

Ngày 1 tháng 9 năm 1989, thành lập Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (hay là Binh đoàn 18).

Ngày 16 tháng 11 năm 1989, xây dựng Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô .Ngày 11 tháng 1 năm 1990, xây dựng Viện Chiến lược Quốc phòng .Ngày 22 tháng 4 năm 1991, xây dựng Tổng Công ty Thái Sơn. Ngày 10 tháng 8 năm 1991, xây dựng Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân ( hay là VAXUCO )Ngày 15 tháng 6 năm 1993, xây dựng Phòng Quản lý Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, nay là Cục Thi hành án ( 2005 ) .

Ngày 4 tháng 11 năm 1994, xây dựng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội .Ngày 24 tháng 12 năm 1994, xây dựng Tổng Công ty Đông Bắc. Ngày 28 tháng 8 năm 1998, xây dựng Cục Cảnh sát biển. Sau là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ( 2013 ) .Ngày 8 tháng 12 năm 1998, xây dựng Tổng Công ty 16 ( nay là Binh đoàn 16 ) .Ngày 24 tháng 12 năm 1998, xây dựng Cục Kinh tế .Ngày 29 tháng 4 năm 1999, xây dựng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự .
Đội danh dự tiêu binh Nước Ta năm 2012

Từ Thế kỷ 21 trở đi sự hợp tác hòa bình và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo của các quốc gia. Các nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Các cấu trúc an ninh mới được dựa trên cơ chế hợp tác đa phương sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế.

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là, tranh chấp chủ quyền trên các vùng biển, đảo; sự cạnh tranh ảnh hưởng địa chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt; các diễn đàn quốc phòng-an ninh khu vực sẽ đan xen giữa hợp tác và đấu tranh của các bên.

Ngoài Cục Đối ngoại của Bộ Quốc phòng ra, lĩnh vực quốc phòng trong nước và quốc tế trước yêu cầu trong thời đại mới cần phải có một cơ quan nghiên cứu chuyên sâu. Vì vậy, ngày 21 tháng 12 năm 2002, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định 189/2002/QĐ-BQP thành lập Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng nhằm nghiên cứu tình hình quốc phòng – an ninh của khu vực và quốc tế; tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại quốc phòng, đồng thời trực tiếp tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn an ninh đa phương và đối thoại an ninh song phương trong khu vực và quốc tế.[65]

Ngày 20 tháng 7 năm 2005, Bộ Chính trị trải qua Nghị quyết số 51 – NQ / TW về liên tục triển khai xong chính sách chỉ huy của Đảng triển khai chính sách một người chỉ huy gắn với triển khai chính sách chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Nước Ta.

Theo đó, ngoài cấp trưởng đứng đầu một đơn vị chức năng thì còn có Chính ủy, Chính trị viên ( trước là cấp phó về chính trị ). Theo đó ngày 21 tháng 11 năm 2011, Ban Bí thư ra Quy định số 50 – QĐ / TW về Tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Nước Ta nhằm mục đích xác lập đúng vai trò, công dụng và hoàn thành xong chính sách triển khai theo Nghị quyết 51/2005 / Bộ Chính trị. [ 66 ]

Trong hòa bình, yếu tố chính sách càng trở nên quan trọng. Chính sách phải được hiểu một cách đầy đủ là chế độ chính sách và cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách đó, bao gồm cả nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách. Chính sách đúng cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng tốt mới tạo thành động lực đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Vì vây, ngày 29 tháng 5 năm 2008 Bộ Quốc phòng đã thành lập cơ quan Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng nhằm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý toàn bộ việc tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội; đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đang công tác trong quân đội và trước khi chuyển ra.

Đây là việc làm theo đúng quan điểm của Đảng: coi mọi chính sách chính trị, kinh tế, xã hội đều lấy trung tâm là con người, vì con người và do con người phù hợp với sự phát triển mọi mặt của quân đội và đất nước trong giai đoạn mới.[67]

Ngày 12 tháng 10 năm 2010, Bộ Quốc phòng tổ chức triển khai thành công xuất sắc Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng những nước ASEAN Mở rộng ( ADMM + ) lần thứ nhất tại TP. Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng và Đại diện Bộ trưởng Quốc phòng 10 vương quốc thành viên Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á và 7 nước đối tác chiến lược đối thoại của ASEAN ( dưới đây gọi tắt là những nước ” Cộng ” ), gồm có Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nước Hàn, New Zealand, Nga, Hoa Kỳ và Tổng thư ký ASEAN .

Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ASEAN bởi ADMM + là forum quốc phòng chính thức tiên phong cấp bộ trưởng liên ngành quốc phòng giữa ASEAN và những nước đối tác chiến lược chủ chốt ngoài khu vực.

Hội nghị khẳng định chắc chắn tầm quan trọng của việc giữ vững vai trò TT của ASEAN trong tiến trình ADMM + và nhấn mạnh vấn đề rằng hợp tác trong khuôn khổ ADMM + cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của ASEAN là tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau, tham vấn, đồng thuận và với nhịp độ tương thích với tổng thể những nước thành viên.

Hội nghị chứng minh và khẳng định ADMM + là một bộ phận quan trọng của cấu trúc bảo mật an ninh khu vực năng động, hiệu suất cao, mở và dung nạp. ADMM + sẽ góp thêm phần tăng cường hữu nghị, lòng tin và hiểu biết lẫn nhau trải qua đối thoại và hợp tác quốc phòng giữa những nước thành viên ADMM +. [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]

Ngày 23 tháng 8 năm 2011, thành lập Tổng Công ty 36.

Ngày 4 tháng 6 năm 2012, trong buổi tiếp thân mật Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Edward Panetta, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị: “Nếu được dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, chúng tôi có nhu cầu mua một số loại vũ khí trang bị trước hết để sửa chữa, bảo quản, nâng cấp các loại vũ khí chúng tôi thu được trong chiến tranh. Sau đó, chúng tôi sẽ lựa chọn mua những loại trang bị vũ khí phù hợp yêu cầu hiện đại hóa quân đội của Việt Nam với giá cả cạnh tranh”

Ngày 19 tháng 12 năm 2013, Bộ Quốc phòng Nước Ta tổ chức triển khai lễ ra đời Cổng tin tức điện tử Bộ Quốc phòng có 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. [ 71 ]

Ngày 27 tháng 5 năm 2014, thành lập Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Đây là một việc làm thực tế để Quân đội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam chứng minh bằng hành động về những cam kết hội nhập quốc tế toàn diện mà Đảng đã đề ra.[73]

Việc thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam và cử 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, đánh dấu sự tham gia chính thức của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hòa bình chỉ có thể được kiến tạo khi những hành động đơn phương trái với luật pháp quốc tế phải được đấu tranh loại bỏ. Hòa bình chỉ có thể được giữ gìn khi khi các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, đều cùng chia sẻ trách nhiệm gìn giữ hòa bình bằng những hành động thiết thực, cụ thể[74]
— Vũ Đức Đam- Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21 tháng 10 năm năm trước, tại Thành Phố Hà Nội đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm năm trước.

Hai bên trao đổi tình hình quốc tế, khu vực cùng chăm sóc và kiểm điểm lại tác dụng đạt được trên 5 ngành nghề dịch vụ được nêu trong Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương và thống nhất, trong thời hạn qua, một số ít ngành có bước tăng trưởng mới, nhất là những hoạt động giải trí hợp tác mang đặc thù nhân đạo như tìm kiếm quân nhân mất tích ( MIA ) ; rà phá bom mìn, vật tư nổ còn sót lại sau cuộc chiến tranh, tẩy rửa chất độc da cam / dioxin …

[ 75 ]Ngày 16 tháng 1 năm năm ngoái, tại Hà Nội Thủ Đô New Delhi ( Ấn Độ ) đã khai mạc Đối thoại kế hoạch quốc phòng Ấn Độ – Nước Ta lần thứ 9. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Nước Ta tham gia đối thoại.

Hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực và liên tục thống nhất rằng tự do, hợp tác và tăng trưởng là xu thế chung của toàn bộ những vương quốc trong thời đại thời nay, mọi tranh chấp, sự không tương đồng cần được xử lý trải qua đối thoại tự do, trên cơ sở lao lý quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc rình rập đe dọa dùng vũ lực.

[ 76 ]Ngày 3 tháng 3 năm năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nước Ta công bố, Nước Ta và Israel ký kết Bản Ghi nhớ Hợp tác Quốc phòng, nỗ lực thôi thúc quan hệ song phương, tăng cường hợp tác trong những ngành như hoạt động giải trí quân sự chiến lược, chuyển nhượng ủy quyền công nghệ tiên tiến, hợp tác công nghiệp quân sự chiến lược.

[ 77 ]Ngày 18 tháng 3 năm năm ngoái, Đoàn đại biểu quân sự chiến lược cấp cao Nước Ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng vị trí số 1, đã kết thúc tốt đẹp chuyến đi dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng những nước ASEAN lần thứ 9 ( ADMM-9 ) và dự khai mạc Triển lãm Hàng không-Hàng hải quốc tế Langkawi năm năm ngoái ( LIMA năm ngoái ) tại Malaysia.

Thông qua chính sách ADMM, ASEAN muốn gửi đến hội đồng quốc tế một hình ảnh ASEAN đoàn kết, đồng thuận và hợp tác có hiệu suất cao. Malaysia cam kết sẽ làm rất là mình trong việc góp thêm phần vào duy trì độc lập, không thay đổi và bảo mật an ninh trong khu vực theo những chuẩn mực quốc tế. [ 78 ]

Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Cổng Thông tin Điện tử Ngành Chính sách quân đội chính thức đi vào hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, hậu phương Quân đội; chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động Công tác chính sách trong toàn quân; thực hiện từng bước các dịch vụ hành chính công trực tuyến nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; thông tin kịp thời hơn về lĩnh vực Công tác chính sách.

Đồng thời, đây là trang tin điện tử của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia, là một trong những địa chỉ tiếp nhận, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ cho thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Ban chỉ đạo Quốc gia 1237.[79]

Ngày 31 tháng 5 năm năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter thăm chính thức Bộ Quốc phòng Nước Ta, Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Nhân dân Nước Ta. Hai bên đã thực thi hội đàm trên ý thức hữu nghị, cởi mở, thẳng thắn và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã trao đổi về quan hệ quốc phòng song phương và nhận thấy sự tăng trưởng tích cực và không thay đổi trong quan hệ quốc phòng hai nước.

Hoa Kỳ đã tiến hành tương đối tích cực những chương trình khắc phục hậu quả cuộc chiến tranh, trao đổi đoàn ; đối thoại, tham vấn ; trao đổi kinh nghiệm tay nghề trong ngành nghề dịch vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, tham gia những hoạt động giải trí gìn giữ độc lập của Liên Hiệp Quốc, bảo mật an ninh biển ; giảng dạy ; quân y ; tham vấn lẫn nhau trên những forum đa phương, ADMM + và những ngành nghề dịch vụ khác mà hai bên có nhu yếu và năng lực.

[ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]Ngày 2 tháng 9 năm năm ngoái, Bộ Quốc phòng đã tổ chức triển khai và phối hợp tốt với những cơ quan đơn vị chức năng của những ban ngành đoàn thể Trung ương tổ chức triển khai thành công xuất sắc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám ( 19/8/1945 – 19/8/2015 ) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2/9/1945 – 2/9/2015 ) tại Quảng trường Ba Đình, TP.HN.

Với hơn 30.000 người tham gia trong suốt 3 tháng rèn luyện, hợp luyện và tổng duyệt. Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí Kỷ niệm diễu binh, diễu hành do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung làm Trưởng ban Chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh làm Phó ban Chỉ đạo đã tổ chức triển khai tiến hành thực thi những trách nhiệm bảo vệ đúng quá trình đề ra và bảo vệ bảo đảm an toàn trong toàn buổi lễ. [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]

Thực hiện Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 15/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 8 tháng 1 năm 2018 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng. Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước Việt Nam về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.

Trong năm 2018 và năm 2019, Thực hiện Nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, Bộ Quốc phòng đang thực thi từng bước thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai những đơn vị chức năng quân đội. Theo đó, để cụ thể hóa việc làm ở những ngành nghề dịch vụ khác nhau, Bộ Quốc phòng đã kiến thiết xây dựng kế hoạch, đề án ở một số ít đơn vị chức năng để rút kinh nghiệm tay nghề, sau đó tiến hành trong toàn quân.

Quân ủy Trung ương đã chỉ huy sắp xếp 88 doanh nghiệp quân đội còn 17, giảm 71 doanh nghiệp. Số lượng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng phải xử lý chính sách là 16.000 người, chưa tính số lao động hợp đồng của những đơn vị chức năng. Đối với những cơ quan kế hoạch, chiến dịch, Bộ cũng đã thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh tổ chức triển khai, hợp nhất những phòng, cục có tính năng, trách nhiệm tương đương, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10 % quân số biên chế so với năm năm ngoái.

Bộ Quốc phòng cũng triển khai chính sách tự chủ về kinh tế tài chính so với 25 bệnh viện trong quân đội, từ bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến bệnh viện của những quân khu, quân đoàn, quân chủng.

Với cách làm này, ngân sách nhà nước chi thường chuyên cho biên chế, tổ chức triển khai của bệnh viện quân đội sẽ giảm đáng kể. Bộ cũng giải thể 14 Lữ đoàn Công binh dự bị động viên thuộc bảy tổng công ty, gồm : 36, 319, Đông Bắc, Thái Sơn, kiến thiết xây dựng Lũng Lô, kiến thiết xây dựng Trường Sơn, Thành An ; giải thể Ban Quản lý dự án Bất Động Sản 46, 47 ; sáu TT dạy nghề – ra mắt việc làm [ 93 ]

Lực lượng Quốc phòng[sửa|sửa mã nguồn]

Sách trắng không công bố số lượng lực lượng quốc phòng .Theo Global Firepower – Bảng xếp hạng tiềm năng quân sự chiến lược của những vương quốc trên thế giời thì tổng quân số lực lượng chính quy của Việt Nam tính đến năm 2013 là 412.000 người. Lực lượng dự bị động viên cục bộ : 5.040.000 người.

Lực lượng dự bị động viên toàn nước : 50.645.030 người. Lực lượng ship hàng : 41.503.949 người. [ 94 ]Theo Cổng tin tức Điện tử Bộ Quốc phòng thì tổng quân số lực lượng chính quy khoảng chừng 450.000 người. Lực lượng dự bị khoảng chừng 5 triệu người.

[ 95 ]Theo thống kê tương đối từng đơn vị chức năng cho thấy tổng quân số Lực lượng theo biên chế là khoảng chừng 1 triệu người gồm : Khối cơ quan đầu não ( Bộ Tổng tham mưu, những Tổng cục ) : 84.000 ; Khối Quân chủng : 185.000 ; Khối Quân khu : 245.000 ; Khối Quân đoàn : 130.000 ; Khối Binh chủng : 58.000 ; Khối Học viện Nhà trường : 46.000 ; Khối cơ quan trình độ : 15.350 ; Khối Viện Trung tâm Nghiên cứu : 15.500 ; Khối Doanh nghiệp Quân đội : 214.500 [ 96 ]Quân đội nhân dân Nước Ta có 3 quân chủng ( riêng Quân chủng Lục quân không xây dựng bộ tư lệnh quân chủng mà do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản trị ) và 4 bộ tư lệnh độc lập gồm :

Ngân sách chi tiêu Quốc phòng[sửa|sửa mã nguồn]

TT Năm Ngân sách Ghi chú
1 2005 16.278 tỷ đồng[97]
2 2006 20.577 tỷ đồng[97]
3 2007 28.922 tỷ đồng[97]
4 2008 27.024 tỷ đồng[97]
5 2009 chưa công bố
6 2010 chưa công bố
7 2011 52.000 tỷ đồng[98]
8 2012 70.000 tỷ đồng[98]
9 2013 68.000 tỷ đồng[99]
10 2014 chưa công bố
11 2015 4,4 tỷ USD[100] ước tính
12 2016 5 tỷ USD[100] ước tính
13 2017
14 2018
15 2019 5,1 tỷ USD[cần dẫn nguồn] ước tính
16 2020 5,5 tỷ USD[101] dự kiến

Bộ Quốc phòng Nước Ta không công bố số lượng đúng chuẩn về ngân sách quốc phòng. Bất cứ một vương quốc nào có chủ quyền lãnh thổ cũng đều chăm sóc thiết kế xây dựng kế hoạch quốc phòng. Việc phân chia nguồn lực của quốc gia cho ngành nghề dịch vụ này là một tất yếu khách quan và tỷ suất phân chia giữa ” súng và bơ ” luôn là yếu tố được xem xét, thống kê giám sát kỹ lưỡng.

[ 102 ]giá thành Quốc phòng của Nước Ta đa phần để bảo vệ đời sống bộ đội, bảo vệ hoạt động giải trí của công nghiệp quốc phòng, duy trì năng lực sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu của Quân đội nhân dân. Với năng lực kinh tế tài chính của Nước Ta còn thấp, thu nhập trung bình đầu người chưa cao, đang ưu tiên góp vốn đầu tư cho triển khai chính sách xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nên ngân sách quốc phòng vẫn chưa cung ứng được nhu yếu và ” cần, kiệm ” vẫn là mục tiêu hành vi.

[ 102 ]Năm năm trước, Ngân sách chi tiêu chi cho ngành nghề dịch vụ sự nghiệp kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, quản trị hành chính 704.400 tỷ đồng. Còn ngân sách đơn cử chi cho Quốc phòng thì vẫn là điều tuyệt mật [ 103 ]

Không phải ngẫu nhiên mà ngân sách ghép phần chi cho sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính vào làm một nhóm, bởi 4 nhóm này có quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời nhau, nên không thể trả lời cụ thể con số chi cho quốc phòng là bao nhiêu. Đơn cử, trong khoản chi này có khoản chi lương, không thể tách phần chi lương cho lực lượng quốc phòng riêng ra được. Hơn nữa, nhiều khoản chi gián tiếp khác cho quốc phòng, nhưng lại liên quan trực tiếp đến chi không phải quốc phòng cũng không thể tách ra để tính vào chi cho quốc phòng được
— Phùng Quốc Hiển- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội

Báo cáo của ICD Research cho biết, theo thống kê, ngân sách quốc phòng Nước Ta trong năm 2011 là 3 tỷ USD, dự kiến sẽ đạt khoảng chừng 7 tỷ USD vào năm năm ngoái ( tăng 2 tỷ USD ). [ 104 ] Hiện tại là khoảng chừng 19,13 %, trong quy trình tiến độ dự báo sẽ tăng trưởng ở vận tốc CAGR 14,32 %. Sự tăng trưởng tiêu tốn quốc phòng này là tương thích với vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính ” khá không thay đổi ” của Nước Ta.

Trong suốt quá trình vừa mới qua, Nước Ta đã phân chia 31 % ngân sách quốc phòng cho góp vốn đầu tư ngành công nghiệp – quốc phòng và 69 % để mua những trang thiết bị vũ khí của quốc tế. Tuy nhiên, trong thời kỳ dự báo 2011 – năm nay, tổng ngân sách quốc phòng được góp vốn đầu tư trong nước sẽ tăng trung bình lên tới số lượng 35 %, tức là Nước Ta sẽ chú trọng nhiều hơn cho ngành quốc phòng trong nước. [ 105 ]

Sách trắng quốc phòng[sửa|sửa mã nguồn]

Nhằm mục tiêu bày tỏ quan điểm của Nước Ta về những yếu tố bảo mật an ninh mới của khu vực và quốc tế, Bộ Quốc phòng Nước Ta công bố sách trắng về quốc phòng của Nước Ta. Sách trắng lần thứ nhất mang tên ” Nước Ta củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc ” vào năm 1998.

Gồm 3 phần : Vì tự do, độc lập và tăng trưởng, bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh.

[ 106 ]Sách trắng lần hai vào ngày 9 tháng 12 năm 2004 với tên gọi là ” Quốc phòng Nước Ta những năm đầu của thế kỷ XXI “, được xuất bản bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh, gồm 3 phần chính : Chính sách quốc phòng Nước Ta, Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Với chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi của những vương quốc khác theo những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và lao lý quốc tế, chủ trương không tham gia bất kể liên minh quân sự nào ; không cho quốc tế đặt địa thế căn cứ quân sự chiến lược trên chủ quyền lãnh thổ của mình, không sử dụng vũ lực hay đe doạ sử dụng vũ lực so với nước khác.

Ngoài ra Nước Ta chứng minh và khẳng định chủ quyền lãnh thổ không hề tranh cãi so với vùng biển, hòn đảo của Nước Ta trên Biển Đông. [ 107 ]

Sách trắng lần thứ ba vào ngày 8 tháng 12 năm 2009 với tên gọi là ” Sách trắng Quốc phòng năm 2009 ” được xuất bản bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh với chủ trương duy trì và tăng trưởng quốc phòng đủ mạnh, kiên trì chủ trương quốc phòng mang đặc thù hoà bình, tự vệ mà trọng tâm là thiết kế xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Việt Nam kiến thiết xây dựng quân đội ” của dân, do dân, vì dân “, có tổ chức triển khai ngặt nghèo, có kỷ luật nghiêm, có lực lượng thường trực hài hòa và hợp lý, lực lượng dự bị hùng hậu, được huấn luyện và đào tạo và trang bị những loại vũ khí ngày càng tân tiến, đủ năng lực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, những quyền lợi vương quốc và chính sách xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam tăng nhanh hợp tác quốc tế trên những ngành quốc phòng, bảo mật an ninh, tìm kiếm giải pháp vĩnh viễn cho những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và những tranh chấp khác bằng những giải pháp hoà bình, góp thêm phần thiết kế xây dựng Khu vực Đông Nam Á thành khu vực hoà bình, không thay đổi và thịnh vượng.

Việc xuất bản Sách trắng năm 2009 biểu lộ mong ước và quyết tâm của Nước Ta trong việc tăng trưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng với toàn bộ những nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hoà bình, độc lập dân tộc bản địa, dân chủ và văn minh xã hội. [ 108 ]

Hiệp định về Biên giới[sửa|sửa mã nguồn]

Lãnh đạo lúc bấy giờ[sửa|sửa mã nguồn]

Tổ chức Đảng[sửa|sửa mã nguồn]

Đảng lãnh đạo Quân đội Nước Ta và Bộ Quốc phòng Nước Ta tuyệt đối. Đứng đầu là Quân ủy Trung ương nghiên cứu và điều tra yêu cầu để Ban Chấp hành Trung ương quyết định hành động những yếu tố về đường lối, trách nhiệm quân sự chiến lược và quốc phòng ; chỉ huy mọi mặt trong Quân đội.

Tổng cục Chính trị đảm nhiệm công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị trong toàn quân, hoạt động giải trí dưới sự chỉ huy của Ban Bí thư và trực tiếp, tiếp tục của Quân ủy Trung ương. [ 111 ]Dưới Quân ủy Trung ương là Đảng bộ những Tổng cục, Quân khu, Cục thường trực Bộ và những đơn vị chức năng tương tự Quân đoàn thường trực Bộ.

Đứng đầu là Bí thư thường là Chính ủy đảm nhiệm ; Phó Bí thư là cấp trưởng đơn vị chức năng đó đảm nhiệm. Tùy theo số lượng đơn vị chức năng và quân số mà phân loại thành Đảng bộ cấp 2, cấp 3 và cấp cơ sở. Và đơn vị chức năng thường trực cấp cơ sở ( tương đương Đại đội ) thường được gọi là Chi bộ, đó là cấp tổ chức triển khai Đảng nhỏ nhất trong Quân đội. [ 111 ]

Tổ chức chính quyền sở tại[sửa|sửa mã nguồn]

Từ khi xây dựng Bộ Quốc phòng, lao lý trong Sắc lệnh của quản trị nước, người chỉ huy cao nhất của Bộ Quốc phòng là Bộ trưởng, tiếp theo là Thứ trưởng. Trong những năm 1946, 1947, 1948, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Chỉ huy hợp nhất sau đó lại tách ra rồi lại hợp nhất thì người chỉ huy cao nhất Bộ Quốc phòng-Tổng Chỉ huy là Tổng Tư lệnh kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giúp việc cho Bộ trưởng có những Thứ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng .

Sau khi hợp nhất giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Chỉ huy thì tổ chức triển khai của Bộ Quốc phòng-Tổng Chỉ huy thống nhất gồm Bộ Tổng Tham mưu đứng đầu là Tổng Tham mưu trưởng, Cục Chính trị và những Cục chuyên ngành thường trực Bộ .

Trong thời kỳ này, quy mô tổ chức triển khai của Bộ Quốc phòng còn sơ khai, bộc lộ khuynh hướng cho sự tăng trưởng vững mạnh hơn về tổ chức triển khai sau này.

Các cơ quan, đơn vị chức năng mới được xây dựng là tiền thân cho sự tăng trưởng của những cơ quan, đơn vị chức năng sau này. Bộ Quốc phòng được thiết kế xây dựng theo quy mô tập thể chỉ huy, cá thể đảm nhiệm, chính sách ngành dọc trình độ, chịu sự chỉ huy trực tiếp của thủ trưởng đơn vị chức năng cấp mình và sự chỉ huy gián tiếp của thủ trưởng đơn vị chức năng cấp trên theo chuyên ngành .

Sau khi Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tư lệnh hợp nhất thành Bộ Quốc phòng-Tổng Tư lệnh, người chỉ huy cao nhất là Tổng Tư lệnh kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hai cơ quan Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị là cơ quan đầu ngành về công tác làm việc Tham mưu và Chính trị, đứng đầu hai cơ quan là Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị .

Sau khi thống nhất quốc gia, năm 1976, Bộ Quốc phòng-Tổng Tư lệnh chấm hết hoạt động giải trí chỉ còn lại Bộ Quốc phòng. Khi đó người chỉ huy cao nhất của Bộ Quốc phòng là Bộ trưởng là người quân sự chiến lược và là Ủy viên Bộ Chính trị .

Với chủ trương tinh giản biên chế gọn nhẹ của nhà nước. Từ những năm 2000 đến nay, tổ chức triển khai của Bộ Quốc phòng quy đổi theo hướng giảm số lượng nhân sự, nâng cao chất lượng, tinh nhuệ nhất, gọn nhẹ, từng bước hiện đại hóa, cung ứng đủ nhu yếu trách nhiệm bảo vệ Quốc gia và Quốc tế. Tổ chức của Bộ Quốc phòng theo ngành dọc về cơ quan trình độ, có chỉ huy trực tiếp và gián tiếp theo ngành dọc.

Người chỉ huy cao nhất Bộ Quốc phòng vẫn là Bộ trưởng đồng thời là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, giúp việc cho Bộ trưởng có những Thứ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. [ 112 ]Về tổ chức triển khai gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, những Tổng cục, Cục công dụng, quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, Học viện nhà trường và những đơn vị chức năng kinh tế tài chính thường trực Bộ .

Tổ chức chính quyền sở tại lúc bấy giờ[sửa|sửa mã nguồn]

Tổ chức quốc tế tham gia[sửa|sửa mã nguồn]

 • Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN (ACDFIM)

Khu Kinh tế Quốc phòng[sửa|sửa mã nguồn]

Kết hợp kinh tế tài chính với quốc phòng – bảo mật an ninh ( QP-AN ) vừa là chủ trương, đường lối, quan điểm, vừa là giải pháp để thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ( BVTQ ). Qua mỗi thời kỳ, nhận thức và tổ chức triển khai thực thi nội dung phối hợp đó đều được bổ trợ, tăng trưởng tương thích với nhu yếu mới.

Đây là chủ trương kế hoạch rất là quan trọng, được biểu lộ đồng điệu và xuyên thấu trong những văn kiện Đại hội của Đảng. Trong quy trình thiết kế xây dựng, mỗi ngành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, xã hội, QP-AN đều có tiềm năng riêng. Nhưng khi tích hợp với nhau thì cần phải có sự kết nối hài hòa những tiềm năng đơn cử để Giao hàng cho tiềm năng chung.

[ 120 ]Qua đó, hoàn toàn có thể khái quát tiềm năng phối hợp kinh tế tài chính với QP-AN trong thời kỳ Hội nhập quốc tế là : thiết kế xây dựng kinh tế tài chính tăng trưởng nhanh, bền vững và kiên cố và bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nắm vững tiềm năng chung đó là cơ sở để kiểm soát và điều chỉnh đúng mức mối quan hệ giữa những ngành trong quy trình thực thi sự tích hợp.

Hơn nữa, cần nhận rõ những yếu tố ảnh hưởng tác động mới so với quy trình triển khai phối hợp kinh tế tài chính với QP-AN.

Đó là tác động ảnh hưởng của toàn thế giới hóa dẫn đến ảnh hưởng tác động ngày càng lớn của kinh tế tài chính quốc tế so với nền kinh tế tài chính nước ta ; là mối quan hệ giữa cạnh tranh đối đầu với hợp tác và tăng trưởng trong quy trình hội nhập kinh tế tài chính quốc tế ; là vận tốc ngày càng tăng góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, xâm nhập thị trường của những nước vào nước ta ; là sự sống sót và tăng trưởng của những thành phần kinh tế tài chính trong nước tương quan đến đối tượng người dùng tích hợp ; là đặc thù phong phú, xen kẽ của trách nhiệm QP-AN, đối ngoại trong mối quan hệ phối hợp. Và cần phải tích hợp tổng lực, nhưng cần tập trung chuyên sâu vào trọng điểm.

[ 120 ]Hiện nay, những khu kinh tế tài chính, quốc phòng này không những mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính, xã hội cao mà còn góp thêm phần thiết kế xây dựng buôn làng có thế trận phòng thủ vững chãi. [ 121 ]

Tùy viên Quốc phòng[sửa|sửa mã nguồn]

Tính đến tháng 3 năm 2009, có hơn 20 vương quốc [ 123 ] mà Nước Ta cử Tùy viên Quốc phòng hoạt động giải trí tại đó đơn cử như sau :

Bộ trưởng qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Thứ trưởng qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

 • Bộ Sách Lịch sử Quân sự Việt Nam, 14 tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, HN, 1996, 2013, 2014.
 • Bách khoa Toàn thư Quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2015 gồm 6 tập (Lịch sử Quân sự; Địa lý Quân sự; Hậu cần-Kỹ thuật Quân sự; Chính trị-Nhân vật-Tổ chức Lực lượng vũ trang; Nghệ thuật Quân sự; Tổng dẫn).
 • Lịch sử Tư tưởng Quân sự Việt Nam, 5 tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, HN, 2014.
 • Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004.
 • 60 năm Quân đội nhân dân Việt Nam – Biên niên sự kiện, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 2004.
 • Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, Tập 1 và Tập 2, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 1994.
 • Lịch sử Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam Tập 1, Tập 2, Tập 3, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN 2009, 2010, 2011.
 • Lịch sử Công tác Đảng, công tác chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 2002.
 • Lịch sử Tổng cục Kỹ thuật (1974-2014), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 2014.
 • Lịch sử Tổng cục Chính trị (1944-2014), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 2014.
 • Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 2015.
 • Bộ Tổng Tham mưu những năm chiến đấu trong vòng vây, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, HN, 2011.
 • Lịch sử Quân giới Việt Nam (1954-1975), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 1995.
 • Lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 2007.
 • Lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 1999.
 • Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, HN, 1996.
 • Những vị tướng lừng danh trong Lịch sử dân tộc, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 2014.
 • Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước-Thắng lợi và bài học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, HN, 1995.
 • Lịch sử Công tác đảng, công tác chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 2002.
 • Biên niên sự kiện lịch sử Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam 1954-1975, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HN, 1992.
 • Việt Nam những sự kiện 1945-1986, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, HN, 1990.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Tin liên quan

Ngành Quan hệ công chúng là học gì? Điểm chuẩn và các trường đào tạo

khoikhxh

Ngành Quan hệ công chúng học trường nào tốt? – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

khoikhxh

Ngành Quan hệ công chúng – Mã ngành: 7320108

khoikhxh

Leave a Comment